Generalforsamling i hyggelige rammer på Gundested Camping kl. 17-18.30

Efterfølgende middag kl. 18.30-20.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og to stemmetællere
  2. Beretning ved formanden til godkendelse
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse jvf. paragraf 4
  8. Valg af mindst 1 suppleant
  9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Generalforsamlingen kræver ikke tilmelding – men det gør middagen. FRIST for tilmelding til denne er nu lukket. Skulle du have glemt at melde dig til, ring til sekretariatet og forhør dig om evt. mulighed for deltagelse, Sidse Juncker: 28 40 61 03

TILMELDING TIL MIDDAGEN i forlængelse af generalforsamling