Vedtægter for Lejre Erhvervsforum

§  1.

Foreningens navn er Lejre Erhvervsforum og foreningens hjemsted er Lejre Kommune.  Foreningen, der påbegynder sit virke pr. 01.01.2015, er en fusion af Lejre Erhvervsforening og Lejre Erhverv.

§  2.

Stk. 1: Foreningens formål er at skabe netværk og et godt kollegialt forhold mellem medlemmerne for derigennem at skabe udvikling og vækst. Det er endvidere foreningens formål  at varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder, presse o.l. i tilfælde, hvor samlet henvendelse er ønskelig.
Det er også foreningens formål at  igangsætte erhvervsrettede aktiviteter efter bestyrelsens nærmere beslutning.

Stk. 2: Bestyrelsen kan  nedsætte udvalg eller oprette særskilte underafdelinger med eget  formål og egen økonomi.

§  3.

Som medlem kan optages virksomheder, institutioner, interesseorganisationer, enkeltpersoner og andre med virksomhed beliggende i Lejre kommune eller nær arbejdsmæssig tilknytning til kommunen. Stemmeret og valgbarhed har ethvert medlem, dog max. 1 stemme pr. firma.  Indmeldelse skal godkendes af bestyrelsen.

§  4.

Stk. 1: Bestyrelsen skal bestå  af 7 medlemmer. Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand og kasserer må ikke være på valg samme år. På den stiftende generalforsamling  vælges formanden for 1 år.

Stk. 2: De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at  to henholdsvis tre efter tur afgår hvert år. På den stiftende generalforsamling vælges 2 medlemmer  blandt medlemmerne i den af de fusionerende foreninger , der stiller kasserer, mens de resterende tre medlemmer vælges blandt den anden forenings medlemmer. Hver stemmeberettiget afgiver stemmer op til det antal kandidater, der skal vælges.

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Det bør tilstræbes, at de til valget opstillede kandidater er såvel geografisk som erhvervsmæssigt bredt repræsenterede.

§  5.

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts og skal bekendtgøres med dagsorden senest 14 dage før i den lokale presse eller pr. mail. Forslag fra medlemmerne skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2: Dagsorden:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
2. Beretning ved formanden til godkendelse.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse jvf. paragraf 4.
8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af 1 revisor  og 1  revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Stk. 3: Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen skal bekendtgøres senest 3 dage før i den lokale presse eller pr. brev/mail til medlemmerne.

Stk. 4: Alle bestyrelsesvalg skal foregå skriftligt.  Øvrige valg og afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne kræver det. Samme indvarslings frist som ved ordinær generalforsamling.

§  6.

Kontingentet fastlægges af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der ikke betaler kontingent rettidigt. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren med virkning fra udgangen af det aktuelle regnskabsår.

§  7.

Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§  8.

Bestyrelsen er bemyndiget til at repræsentere foreningen ved alle lejligheder, som kan have interesse for foreningens medlemmer.

§  9.

Stk. 1: Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller halvdelen af bestyrelses-medlemmerne kræver det.

Stk. 2: Der skal til bestyrelsen fremkomme dagsorden før alle møder. Der skal tages referat ved hvert bestyrelsesmøde, som renskrives og sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Referatet skal godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Der skal ligeledes tages referat af generalforsamlingen.

§  10.

Til vedtægtsændring kræves 2/3 stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.

§  11.

Stk. 1: I tilfælde af opløsning af foreningen indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2: Mindst  halvdelen af foreningens medlemmer skal være tilstede, og der fordres 5/6 af de afgivne stemmer til gyldig beslutning af opløsning. Såfremt et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke er til stede, indkaldes til ny generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, dog kræves også her 5/6 flertal.

Stk. 3: I tilfælde af ophør skal foreningens midler anvendes til alment velgørende formål.

 


Vedtaget på den stiftende generalforsamling på Lindenborg Kro d. 07.10.2014

Dirigent: Torben Wibe Andersen

Bestyrelsen:

Johan Scheel
Hanne Clemmensen Knörr
Kim Kanstrup
Lars Holten
Jannie Tauby
Ole Lunding
Morten Larsen

Bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2017 ser således ud:

Formand Johan Scheel
Næstformand Morten Larsen
Kasserer Kitte Filtenborg
Lars Holten
Kim Lærkesen
Martin Nyrop-Larsen
Nancy Aaen