Referat fra generalforsamlingen den 7. marts 2017

Generalforsamling

Afholdt den: Tirsdag den 7. marts 2017
Tidspunkt: Fra klokken 17 – 18.30
Sted: Vestergaard Company, Skullebjerg 31, 4000 Roskilde

Dagsorden

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
2. Beretning ved formanden til godkendelse.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse jvf. paragraf 4.
8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skulle være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Referat knyttet til dagsordenens punkter

Ad 1) Preben Lund blev valgt som generalforsamlingens dirigent.
Formand Johan Scheel og dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt.
Carsten Johnsen og John Hilmar Hansen blev valgt som de to stemmetællere.
Ad 2) Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Johan Scheel. Beretningen blev godkendt med applaus.
Ad 3) Kasseren gennemgik grundigt det reviderede regnskab, som blev godkendt.
Ad 4) Bestyrelsens forslag om at hæve kontingentet til 1.200 kr. + moms fra den 1. januar 2018 blev godkendt uden afstemning.
Ad 5) Bestyrelsens budget for 2017 blev gennemgået af kassereren. Efter uddybende spørgsmål omkring markedsføringsindsatsen blev budgettet godkendt.
Ad 6) Der var ingen indkomne forslag.
Ad 7) Der skulle vælges fire bestyrelsesmedlemmer.
Kim Lærkesen ønskede genvalg og blev genvalgt
Morten Larsen ønskede genvalg og blev genvalgt
Jannie Tauby ønskede ikke genvalg og Nancy Aaen blev valgt
Kasser Hanne Clemmensen Knörr ønskede ikke genvalg og Kitte Filtenborg blev valgt som foreningens kasserer.
Ad 8) Hans-Erik Andersen og Marianne Svendsen blev valgt som foreningens 2 suppleanter.
Ad 9) Carsten Johnsen fra revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt som revisor og Jannie Tauby blev valgt som revisorsuppleant.
Ad 10) Formand Johan Scheel takkede dirigent Preben Lund for indsatsen og inviterede generalforsamlingen til en hyggelig middag i Vestergaard Companys flotte kantine.

Læs den udleverede præsentation:

Lejre Erhvervsforum generalforsamlingen 2017

Nancy Aaen, In English, er en af de to nye bestyrelsesmedlemmer. Kitte Filtenborg, Trusted Service, er det andet nye medlem. Velkommen skal I begge være.