Referat fra Lejre Erhvervsforums generalforsamling den 26. maj 2021

Så fik vi afholdt den længe ventede generalforsamling og i smukke rammer i Gl. Lejre 

Fint fremmøde og dejlig “gensynsstemning” prægede aftenen, da Lejre Erhvervsforum kunne slå dørene op til en længe ventet generalforsamling. Det var rart at se jer alle. Aftenen bød blandt andet på nye medlemmer i bestyrelsen og et skifte på formandsposterne
da vi sagde pænt farvel, tak for indsatsen og på gensyn til formand Johan Scheel og næstformand Morten Larsen. 

I stedet tiltræder Ann Finch – Byens psykolog, som bestyrelsens nye formand
Næstformand: Kristian Emborg – Iværksætterhuset Spor 3
Kasserer: Nis Sørensen – Sanselig Healing
Bestyrelsesmedlem: Bo Kristensen – KABO Indeklima
Bestyrelsesmedlem: Lars Vedsmand – Nationalpark Skjoldungernes Land
Bestyrelsesmedlem: Frank Heide – Vognmand Frank Heide
Bestyrelsesmedlem: Jesper Sørensen – VVS-firmaet Badexperten

Rigtig hjerteligt VELKOMMEN til den nye bestyrelse! 

 

REFERAT fra ordinær generalforsamling i Lejre Erhvervsforum

Mødetidspunkt: onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.30 – ca. 21.00

Mødested:  Hos Lars Vedsmand, Orehøjvej 23, Gl. Lejre, 4320 Lejre – kør ind ad den åbne låge og følg grusvejen 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Formand Johan Scheel forespurgte Torkil W. Jørgensen (Stafet For Livet / Hvalsø Bio) som takkede ja. Forslaget blev godkendt.

Der blev udvalgt to stemmetællere blandt de fremmødte, deres funktion kom ikke i anvendelse.

En længe ventet generalforsamling blev skudt i gang.

 1. Beretning ved formanden til godkendelse Formand Johan Scheel fremlagde bestyrelsens beretning siden generalforsamlingen tilbage i marts 2019.

Da formanden ikke stillede op til genvalg, sluttede han af med at takke for gode år og godt samarbejde i foreningen. Kasserer Kristian Emborg gav formanden nogle pæne, takkende ord og en present på vegne af bestyrelsen.

Formandens beretning blev godkendt med stor applaus!

 1. Kasserer Kristian Emborgs gennemgang af regnskab for 19 og 20 til godkendelse

Da der grundet covid-19 ikke har været generalforsamling og gennemgang af regnskab i 2019, blev dette også taget med i gennemgangen af foreningens regnskab. Kassereren kunne blandt andet vise at foreningen er nogenlunde med på kontingenter begge år. Færre udgifter på grund af covid-19, derfor bedre resultat i 2020 – og ligeledes i undergrupperne færre udgifter grundet den sparsomme aktivitet. Der var ingen kommentarer til årsrapporten (udarbejdet af revisor Carsten Johnsen, Beierholm), som blev godkendt 2020 Årsrapport Lejre Erhvervsforum

 1. Fastsættelse af kontingent Det blev foreslået at fastholde det årlige kontingent på 1.200 kr. + moms samt fastholdelse af et års gratis medlemskab for iværksætter. Begge hermed vedtaget.
 2. Planlagte arrangementer Bestyrelsen ser frem til at genoptage aktiviteter efter den lange nedlukning. På tegnebrættet er en bustur ”Turen går til” lokale virksomheder, morge-netværksmøder på besøg hos et medlem, eventuelt med oplægsholder samt et Derudover er der stort ønske om at fortsætte med den hyggelige Fredagsbar i iværksætterhuset Spor 3 v/ Lejre Station. Kassereren gennemgik prognose for 2021, og igen skinner corona igennem med især færre udgifter til arrangementer, salgs- og marketingsomkostninger. Prognosen vil vise et godt resultat i 2021 på trods af at vi ikke holder os tilbage når der er mulighed for genåbning – vores mål er netop ikke at samle til bunke.
 3. Forslag til vedtægtsændringer Der var fra bestyrelsen af et forslag om en ændring i vedtægternes §4 og §5:

Der ønskes en mere ”smidig” formulering som letter bestyrelsens arbejdsgang i forhold til sammensætning, konstituering:

 • 4. Stk. 1: Bestyrelsen skal bestå af 5 – 7 medlemmer. Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand og kasserer må ikke være på valg samme år.

ØNSKES ÆNDRET TIL:

Bestyrelsen skal bestå af 5 – 7 medlemmer. Bestyrelsen vælger og konstituerer sig selv med mindst en formand og en kasserer 2 år ad gangen. Det tilstræbes at formand og kasserer ikke er på valg samme år.

 • 4. Stk. 2: De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at to henholdsvis tre efter tur afgår hvert år. Hver stemmeberettiget afgiver stemmer op til det antal kandidater, der skal vælges.

ØNSKES ÆNDRET TIL:

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at to til fire efter tur afgår hvert år. Hver stemmeberettiget afgiver stemmer op til det antal kandidater, der skal vælges. Det bør tilstræbes, at de til valget opstillede kandidater er såvel geografisk som erhvervsmæssigt bredt repræsenterede.

 • 4. Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Det bør tilstræbes, at de til valget opstillede kandidater er såvel geografisk som erhvervsmæssigt bredt repræsenterede.

ØNSKES ÆNDRET TIL:

Bestyrelsen konstituerer sig selv hurtigt efter generalforsamlingen. Medlemmerne skal informeres om konstitueringen hurtigt efter generalforsamlingen.

 • 5. Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts og skal bekendtgøres med dagsorden senest 14 dage før i den lokale presse eller pr. mail. Forslag fra medlemmerne skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

ØNSKES ÆNDRET TIL:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes under normale omstændigheder inden udgangen af marts og skal bekendtgøres med dagsorden senest 14 dage før i den lokale presse eller pr. mail. Forslag fra medlemmerne skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

VEDTÆGTERNE BLEV VED AFSTEMNING VEDTAGET

 1. Valg af bestyrelse for 2021:

Formand Johan Scheel er på valg og ønsker ikke genvalg

Næstformand Morten Åvang Larsen er på valg, ønsker ikke genvalg

Kasserer Kristian Emborg er på valg, ønsker genvalg men fratræder posten som kasserer

Ann Finch er på valg og ønsker genvalg men stiller gerne sit kandidatur til rådighed hvis behov

Bo Kristensen stiller op til bestyrelsen som kommende kandidat for 2 år

Lars Vedsmand stiller op til bestyrelsen som kommende kandidat for 2 år

Nis Sørensen stiller op til bestyrelsen som kommende kandidat for 2 år

Frank Heide og Jesper Sørensen er ikke på valg

Der var ingen øvrige kandidater blandt de fremmødte.

Da Johan Scheel og Morten Larsen træder ud af bestyrelsen, tæller de resterende opstillede kandidater syv, hvilket er ønskeligt.

Den nye bestyrelse i Lejre Erhvervsforum består herefter af medlemmerne:

Kristian Emborg

Ann Finch

Bo Kristensen

Lars Vedsmand

Nis Sørensen

Frank Heide

Jesper Sørensen

Bestyrelsen blev valgt med applaus.

 1. Valg af suppleanter af bestyrelsen Blandt de fremmødte var Henrik Dannemose, TAP Systems og Jens Otto, Kirke Hyllinge Tømrer og Snedkerværksted, som blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant med applaus.
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant Statsautoriseret revisor Carsten Johnsen, Beierholm, blev genvalgt, Hans-Erik Andersen, Advokatfirmaet H-E Andersen og Co. Blev på venlig opfordring valgt ind som revisorsuppleant, begge med applaus.
 3. Eventuelt Næstformand Morten Å. Larsen kunne meddele at han fortsætter som tovholder for Håndværkergruppen til alles begejstring og ønsker et snarligt møde mellem kommune og håndværkergruppen med drøftelse af og fokus på at benytte de lokale. Morten fik applaus en stor tak for sit arbejde i håndværkergruppen.

Lars Vedsmand, nyt bestyrelsesmedlem og aftenens vært, fortalte kort om gården og dens historie. Gården hører under Ledreborg og har huset prinsesse Birgitte.

Formanden rundede af, takkede for god ro og orden og tak til Torkil W. Jørgensen for god ledelse af slagets gang.

PowerPoint-præsentation fra generalforsamlingen kan ses PP Generalforsamling d 26. maj 2021