Referat fra Lejre Erhvervsforums generalforsamling den 21. marts 2019

Generalforsamling i Lejre Erhvervsforum

Referat fra ordinær generalforsamling i Lejre Erhvervsforum
Information om generalforsamlingen:

Dato: Torsdag den 21. marts 2017
Tidspunkt: Fra klokken 17 – ca. 18.30
Sted: Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 4070 Kirke Hyllinge

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
Formand Johan Scheel foreslog advokat Anders Rynkebjerg som generalforsamlingens dirigent.
Forslaget blev godkendt.

Dirigenten udpegede to af de tilstedeværende medlemmer af foreningen som stemmetællere.
Deres funktion kom ikke i anvendelse.

2. Beretning ved formanden til godkendelse.
Formand Johan Scheel fremlagde bestyrelsens beretning for foreningens virke siden generalforsamlingen i 2018.

Lige her på www.lejreerhvervsforum.dk ligger formandens beretning og den PowerPoint præsentation som ledsagede formandens fremlæggelse.

Formandens beretning på generalforsamlingen 2019 den 21. marts til hjemmesiden

Bilag E foreløbig PowerPoint til generalforsamlingens forløb-DK

Formanden afsluttede beretningen med bl.a. at orientere generalforsamlingen om, at formanden efter næste generalforsamling ikke stiller op til genvalg.

PowerPoint præsentationen blev anvendt som den røde tråd gennem hele generalforsamlingen.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Kasserer Kristian Emborg fremlagde foreningens regnskab for 2018. Kassereren fremhævede bl.a., at der er har været en betydelig medlemstilgang, hvorfor der alt i alt har været en stor vækst i antal medlemmer til trods for et medlemsfrafald.
I foreningens 3 undergrupper er den realiserede økonomi meget forskellig.
Håndværkergruppen har i årets løb ikke anvendt den for gruppen øremærkede kontingentindtægt, hvorfor gruppens bidrage til foreningens egenkapital er øget.
Sund i Lejre gruppen fakturerede for første gang sine medlemmer i 2018 og har afholdt fælles udgifter på et niveau, der bevirker at gruppen også bidrager til foreningens egenkapital.
Hensigten med undergrupperne er at deres indtægter og udgifter er i overensstemmelse. Det er ikke hensigten at undergruppernes økonomi skal bidrage hverken positivt eller negativt til foreningens egenkapital.
Hvalsøgruppen har i 2018 godt og vel anvendt de midler, som i foreningens 2018 regnskab var hensat til Halsøgruppens aktiviteter. Der er med årets udgang et lille underskud, som kassereren forventer udlignet i 2019.
Omkostninger til foreningens mange arrangementer og tiltag samt til sekretariatet og bogholderiet blev uddybet.
Revisor havde på forespørgsel ingen kommentarer.
Den af revisor Carsten Johnsen udarbejdede Årsrapport 2018 blev godkendt med applaus af generalforsamlingen.

På foreningens hjemmeside under indkaldelse til generalforsamlingen i 2019 findes Årsrapporten 2018 som en pdf-fil.

Her er linket:

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår et uforandret kontingent kr. 1200,00 + moms for 2020.
Iværksættere med CVR nr. registreret 2019 tilbydes gratis medlemskab i tilmeldingsåret 2019 eller 2020.
Iværksættere med CVR nr. registreret 2018 tilbydes gratis medlemskab i 2019.
Begge dele blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde.
Kasserer Kristian Emborg fremlagde bestyrelsens forslag til budget 2019. Budgettet tager udgangspunkt i, at Hvalsøgruppen medlemmer er blevet halveret i løbet af 2018 og dermed er indtægterne betydelig mindre end tidligere. Det vil de tilsvarende omkostninger i 2019 også blive.
Budgettet forudsætter en kontinuerlig medlemstilgang i 2019, og at de fleste af foreningens udestående kontingenter på debitorsaldolisten bliver betalt.
Bestyrelsen har valgt at sætte fokus på færre arrangementer med flere deltagere per arrangement. De tre undergrupper er aktive i forhold til deres respektive medlemsinteresser.
Hvalsøgruppens arrangementsniveau kommer til at falde betydeligt grundet de lavere kontingentindtægter.
De administrative omkostninger til bogholderi og sekretariat skal reduceres i forhold til 2018.
Bestyrelsen har valgt at afsætte midler til aktiviteter fra et idékatalog, som bestyrelsen har arbejdet med siden årsskiftet. Bestyrelsen arbejder bl.a. med gennemførelsen af arrangementer knyttet til temaet ”Vores Erhvervsliv i landsbyerne”, en coffee table bog kaldet ”Vores Erhvervsliv” samt en netværksapp kaldet Easy2meet.

Af PowerPoint præsentationen fremgår foreningens gennemførte og planlagte aktiviteter i 2019.

6. Indkomne forslag.
Forslag fra medlemmerne skal være formand Johan Scheel johan.scheel@ryegaard.dk skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen bliver bekendtgjort senest 3 dage før per mail til medlemmerne.
Der var ikke indkommet forslag til formanden.

7. Valg af bestyrelse jvf. paragraf 4.
Valgbare bestyrelsesmedlemmer i 2019 er:
Næstformand Morten Åvang Larsen som stiller op til genvalg.
Nancy Aaen og Kim Lærkesen er valgbare men ønsker ikke genvalg.
Kasserer Kristian Emborg, som blev valgt som foreningens kasserer for et år i 2018, ønsker genvalg for to år i 2019.

Dirigenten forespurgte om der var kandidater, der ønskede at stille op til valg i bestyrelsen.
Der var to nye bestyrelseskandidater, der ønskede at stille op til valg.
Troels Møbjerg Sørensen, der er fungerende forstander på produktionsskolen Kohinoor og Jesper Sørensen, der er indehaver af Bad Experten.
Troels Møbjerg Sørensen fik anledning til at præsentere sig selv.
I Jesper Sørensens fravær præsenterede formand Johan Scheel Jesper Sørensens kandidatur.
Morten Åvang Larsen blev med applaus genvalgt
Troels Møbjerg Sørensen blev med applaus valgt.
Jesper Sørensen blev med applaus valgt.

Dirigenten spurgt om der var andre kandidater til kassererhvervet.
Det var der ikke.
Kristian Emborg blev med applaus genvalgt som foreningens kasser for to år.

Herefter består Lejre Erhvervsforums bestyrelse af:

Formand Johan Scheel
Næstformand Morten Åvang Larsen
Kasserer Kristian Emborg
Medlem Ann Finch
Medlem Mathias Grip
Medlem Jesper Sørensen
Medlem Troels Møbjerg Sørensen

Formand Johan Scheel takkede Nancy Aaen for Nancys store engagement, mange bidrag og det gode samarbejde i bestyrelsen.
Formand Johan Scheel takkede Kim Lærkesen for Kims mange idéer og det gode samarbejde i bestyrelsen.

Formanden opfordrede de tilstedeværende kvindelige medlemmer af foreningen til et fremtidigt kandidatur som bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 2 suppleanter.
Asger Freltoft Knudsen og Frank Heide blev valgt som suppleanter for et år i 2018.
Begge suppleanter ønskede genvalg og blev genvalgt med applaus.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Revisor er Carsten Johnsen fra revisionsfirmaet Beierholm og revisorsuppleant er Hanne Clemmensen Knörr blev valgt for et år i 2018.
Carsten Johnsen ønskede genvalg.
Carsten Johnsen blev genvalgt

Revisorsuppleant Hanne Clemmesen Knörr er ikke længer medlem i foreningen.
Medlem Henrik Dannemose blev på opfordring valgt som revisorsuppleant med applaus.

10. Eventuelt.
Formanden inviterede generalforsamlingen til at dele synspunkter vedrørende bestyrelsens tanker omkring Vores Erhvervsliv coffee table bogen om en evt. kontingentstigning i den forbindelse. Generalforsamlingen udviste stort engagement og kom med mange konstruktive, kritiske og positive kommentarer til idéen. Der blev ikke draget nogen konklusion, men bestyrelsen tager alle bidrag med i det videre arbejde med at udvikle foreningens virke til glæde og gavn for det enkelt medlem og erhvervslivet i Lejre Kommune.

Formanden takkede dirigent Anders Rynkebjerg for god ledelse af generalforsamlingen.

Referatet fra generalforsamlingen den 21. marts 2019 i Lejre Erhvervsforum er godkendt af:

Formand Johan Scheel _____________________________________________________

Næstformand Morten Åvang Larsen _____________________________________________________

Kasserer Kristian Emborg _____________________________________________________

Bestyrelsesmedlem Mathias Grip _____________________________________________________

Bestyrelsesmedlem Troels Møbjerg Sørensen _____________________________________________________

Bestyrelsesmedlem Ann Finch _____________________________________________________

Bestyrelsesmedlem Jesper Sørensen _____________________________________________________
Læst ikke deltaget

Dirigent Anders Rynkebjerg ______________________________________________________

[contact-form-7 404 "Ikke fundet"]

Tryk for større billede