Generalforsamling i Lejre Erhvervsforum den 20. marts 2018

Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2017  Som pdf-fil med en let overskuelig oversigt over vedtægtsændringerne

Lejre Erhvervsforum generalforsamling 2018 20. marts DK  power point præsentation over generalforsamlingens forløb

 

Referat fra generalforsamlingen

Afholdt den: Tirsdag den 20. marts 2017

Tidspunkt: Fra klokken 17 – 18.30

Sted: Gundested Campinghaver, Gunderstedvej 40, 4330 Hvalsø

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
  2. Beretning ved formanden til godkendelse.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse jvf. paragraf 4.
  8. Valg af 2 suppleanter.
  9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  10. Eventuelt

Referat knyttet til dagsordenens punkter

Ad 1)            Hans-Erik Andersen blev valgt som generalforsamlingens dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt.

Erik Bahn og Niels Lorentzen blev valgt som de to stemmetællere.

 

Ad 2)            Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Johan Scheel. Beretningen blev godkendt med applaus. Sund i Lejre gruppen ønsker deres mødedatoer indsat i  foreningens nyhedsbrev og på hjemmesiden, hvilket sekretariatet er behjælpelig med i det øjeblik oplysningerne fremsendes.

 

Ad 3)            På kassererens vegne gennemgik foreningens bogholder Hanne Clemmesen Knörr grundigt det reviderede regnskab, som blev godkendt.

 

Ad 4)            Bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet på 1.200 kr. + moms fra den 1. januar 2019 blev godkendt uden afstemning.

 

Ad 5)            Bestyrelsens to alternative forslag til budget for 2018 blev gennemgået af   formanden og sekretariatet. Der er tale om henholdsvis et konsolideringsbudget og et budget baseret på yderligere vækst i antal medlemmer.

Generalforsamlingen fremlagde i forbindelse med vækstbudgettet en række forslag til bestyrelsen i forhold til medlemshvervning i 2018. Specielt i forhold til det evt. fortsatte samarbejde med telemarketingbureauet, vilkårene for nye medlemmer i det første medlems år og korrespondancen omkring bekræftelsen af medlemsskabet. Bestyrelsen tager alle forslag med til nøjere drøftelse på det bestyrelsesmøde, hvor medlemshvervningen for 2019 fastlægges og endelig besluttes. Generalforsamlingen ønskede at blive bekendt med bestyrelsens anbefaling til valg af budget. Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen alternativ 2) et budget baseret på yderligere vækst i antal medlemmer. Ved                     håndsoprækning tilkendegav et stort flertal af generalforsamlingen opbakning til                     bestyrelsens anbefaling.

 

Ad 6)            Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen om præcisering og ændring af foreningens vedtægter.

Forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen skal bekendtgøres senest 3 dage før i den lokale presse eller per brev/mail til medlemmerne. Forslag til vedtægtsændringer blev fremsendt til medlemmerne per mail den 15. marts 2018. Frank Heide mente, at bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer burde være udsendt tidligere. Udsendelsestidspunktet var dog i overensstemmelse med vedtægerne, men formanden gav Frank ret i, at det ikke var pædagogisk elegant. Bestyrelsen tog derfor anbefalingen til efterretning.

Hver enkelt vedtægtsændring blev drøftet individuelt med en efterfølgende enkeltvis afstemning i form af håndsoprækning og optælling af stemmetællerne. Resultatet fremgår af pdf-filen og er skrevet med rødt og STORE BOGSTAVER i kommentarfeltet. (Pdf-filen findes som et link aller øverst på denne side).

 

Ad 7)            Valgbare bestyrelsesmedlemmer i 2018 er formand Johan Scheel, som modtager genvalg for 2 år. Derover skulle der vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer, da Lars Holten, Martin Nyropp-Larsen ikke ønsker genvalg samt kasserer Kitte Filtenborg, der grundet nyt job, ønsker at trække sig i utide.

Følgende kandidater er forslag fra bestyrelsen til nye bestyrelsesmedlemmer:

1) Kristian Emborg som kasserer for 1 år, således at formand og kasser ikke er på valg samme år.

2) Ann Finch

3) Mathias Grip

De 3 mulige kandidater fik anledning til kort at præsentere sig selv. Der var ved forespørgsel fra dirigenten ikke yderligere kandidater, der ønskede at stille op til bestyrelsen.

Alle blev valgt.

Herefter består Lejre Erhvervsforums bestyrelse af:

Formand Johan Scheel

Næstformand Morten Larsen

Kasserer Kristian Emborg

Medlem Ann Finch, Mathias Grip, Kim Lærkesen og Nancy Aaen

 

Ad 8)            Asger Freltoft Knudsen og herefter Frank Heide blev valgt som foreningens 2 suppleanter.

 

Ad 9)            Carsten Johnsen fra revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt som revisor og Hanne Clemmesen Knörr blev valgt som revisorsuppleant.

 

Ad 10)          Formand Johan Scheel takkede dirigent Hans-Erik Andersen for indsatsen og inviterede generalforsamlingen til en hyggelig grillmiddag i Gundested Campinghavers mødesal.

 

Referatet er per mail godkendt af dirigent Hans-Erik Andersen den 4. april 2018.

Referent: Foreningens sekretær, Dorte Kiilerich

Tryk for større billede