Category

Ikke kategoriseret

Lejre Erhvervsforums Vision og Mission

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Vision

Lejre Erhvervsforum vil skabe det mest synlige erhvervsliv med de tætteste relationer.

Mission

Lejre Erhvervsforum bygger broer mellem erhvervsvirksomheder og mennesker i Lejre.

Lejre Erhvervsforum er et netværk for erhvervslivet i og omkring Lejre Kommune. Foreningen er åben for alle, der driver virksomhed eller har interesse for erhvervslivet.

Vi arbejder for et godt forhold mellem alle de erhvervsdrivende i området og varetager disses interesser overfor offentlige myndigheder, presse og lignende.

Hele året sikrer vores aktiviteter viden og synlighed til vores medlemmer. Særligt de netværksskabende aktiviteter har fokus , hvor medlemmerne af foreningen har mulighed for at blive hinandens bedste ambassadører.

 

Vision og Mission er vedtaget af bestyrelsen den 21. marts 2019 og efterfølgende fremlagt på generalforsamlingen samme dag.

Tryk for større billede

SommerNetværk UDEN dagsorden MED Olsens Grand Cryo mousserende æblevin, Gin & Tonic og middag

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Som noget helt nyt inviterer Lejre Erhvervsforum til “SommerKomsammen”. Et netværksarrangement helt uden dagsorden.

Vi skal tale sammen, skabe relationer og ønske hinanden god sommer.

Det er derfor med stor fornøjelse, at Lejre Erhvervsforum inviterer medlemmer med én ledsager/gæst til SommerNetværk hos Olsens.

Det foregår onsdag den 26. juni 2019

Fra klokken 17 – 20

Hos Olsen, Hovedvejen 6 Lejre, DK-4000 Roskilde

Program

17.00 Ankomst

17.15 Uformelt vidensdeling om fremstilling af Olsens produkter med smagsprøver på følgende NYE produkter:

 • Grand Cryo (mousserende æblevin på frysekoncentreret most)
 • Gin & Tonic (alt fra egen produktion)

18.15 Middag: Lasagne, salat og surdejsbrød

Hertil et glas af Olsens cider eller øl.

Med baggrundsmusik serveres middagen ved 10-mands plankeborde  i frugtproducentens orangeri eller på serveringsterrassen – al afhængigt af vejret. 

Der bliver anledning til at du kan præsentere dig selv og din virksomhed.

20.00 TAK for i dag til de sidste 🙂

Her finder du invitationen som en pdf-fil:

Invitation til SommerNetværk 26. juni 2019

Arrangementet er gratis for medlemmer, hver med en ledsager/gæst. Tilmelding kan foretages nedenfor. Deadline for tilmelding er fredag den 21. juni 2019.

Dit navn

Dit firma

Din e-mail

Venligst udfyld separat deltagerformular pr. deltager

Tryk for større billede

Nyt og spændende møde i Håndværkergruppen den 7. maj 2019

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Kurser for vores medarbejdere

Hvordan kan vi gøre det let og enkelt at tilbyde vores medarbejdere kurser, der har stor faglighed?

Lejre Erhvervsforums håndværkergruppe har mulighed for, sammen med Roskilde Tekniske Skole, at udbyde kurser til vores medlemsvirksomheder.

Feks. stillads, truck, vejen som arbejdsplads, førstehjælp og mange flere kurser.

Kurserne kan holdes på skolen og ude hos vores medlemsvirksomheder.
Vi vil, i første omgang, have fokus på de lovpligtige kurser.

Måske kan Roskilde Tekniske Skole blive en samarbejdspartner på flere områder, og lige netop det skal vi tale sammen om og forstå mulighederne lidt bedre.

Derfor kommer Lars og en til to kollegaer og fortæller os mere de mange samarbejdsmuligheder.

I denne brochure kan du læse meget mere om kurserne og mulighederne.

AMU Lejre Erhvervsforum

Agenda:
Kl. 16.30 Vi mødes Gershøj kro & Strandhotel, Gershøj Havnevej 14, 4070 Kirke Hyllinge
Kl. 16.40 Introduktion til de kurser, som vi kan samles om at tilbyde vores medlemmer.
Kl. 17.15 Hvad kan RTS ellers hjælpe os med.
Kl. 18.00 Fælles spisning, samt røverhistorier, mulighed for en snak med de rare mennesker fra RTS.

Deadline for tilmelding er den 4. maj 2019.

Se tilmeldingen nedenfor.

Vi ses – på gensyn

Morten Larsen, tovholder for Håndværkergruppen og næstformand i Lejre Erhvervsforum.

Dit navn

Dit firma

Din e-mail

Venligst udfyld separat deltagerformular pr. deltager

Tryk for større billede

Referat fra Lejre Erhvervsforums generalforsamling den 21. marts 2019

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Generalforsamling i Lejre Erhvervsforum

Referat fra ordinær generalforsamling i Lejre Erhvervsforum
Information om generalforsamlingen:

Dato: Torsdag den 21. marts 2017
Tidspunkt: Fra klokken 17 – ca. 18.30
Sted: Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 4070 Kirke Hyllinge

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
Formand Johan Scheel foreslog advokat Anders Rynkebjerg som generalforsamlingens dirigent.
Forslaget blev godkendt.

Dirigenten udpegede to af de tilstedeværende medlemmer af foreningen som stemmetællere.
Deres funktion kom ikke i anvendelse.

2. Beretning ved formanden til godkendelse.
Formand Johan Scheel fremlagde bestyrelsens beretning for foreningens virke siden generalforsamlingen i 2018.

Lige her på www.lejreerhvervsforum.dk ligger formandens beretning og den PowerPoint præsentation som ledsagede formandens fremlæggelse.

Formandens beretning på generalforsamlingen 2019 den 21. marts til hjemmesiden

Bilag E foreløbig PowerPoint til generalforsamlingens forløb-DK

Formanden afsluttede beretningen med bl.a. at orientere generalforsamlingen om, at formanden efter næste generalforsamling ikke stiller op til genvalg.

PowerPoint præsentationen blev anvendt som den røde tråd gennem hele generalforsamlingen.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Kasserer Kristian Emborg fremlagde foreningens regnskab for 2018. Kassereren fremhævede bl.a., at der er har været en betydelig medlemstilgang, hvorfor der alt i alt har været en stor vækst i antal medlemmer til trods for et medlemsfrafald.
I foreningens 3 undergrupper er den realiserede økonomi meget forskellig.
Håndværkergruppen har i årets løb ikke anvendt den for gruppen øremærkede kontingentindtægt, hvorfor gruppens bidrage til foreningens egenkapital er øget.
Sund i Lejre gruppen fakturerede for første gang sine medlemmer i 2018 og har afholdt fælles udgifter på et niveau, der bevirker at gruppen også bidrager til foreningens egenkapital.
Hensigten med undergrupperne er at deres indtægter og udgifter er i overensstemmelse. Det er ikke hensigten at undergruppernes økonomi skal bidrage hverken positivt eller negativt til foreningens egenkapital.
Hvalsøgruppen har i 2018 godt og vel anvendt de midler, som i foreningens 2018 regnskab var hensat til Halsøgruppens aktiviteter. Der er med årets udgang et lille underskud, som kassereren forventer udlignet i 2019.
Omkostninger til foreningens mange arrangementer og tiltag samt til sekretariatet og bogholderiet blev uddybet.
Revisor havde på forespørgsel ingen kommentarer.
Den af revisor Carsten Johnsen udarbejdede Årsrapport 2018 blev godkendt med applaus af generalforsamlingen.

På foreningens hjemmeside under indkaldelse til generalforsamlingen i 2019 findes Årsrapporten 2018 som en pdf-fil.

Her er linket:

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår et uforandret kontingent kr. 1200,00 + moms for 2020.
Iværksættere med CVR nr. registreret 2019 tilbydes gratis medlemskab i tilmeldingsåret 2019 eller 2020.
Iværksættere med CVR nr. registreret 2018 tilbydes gratis medlemskab i 2019.
Begge dele blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde.
Kasserer Kristian Emborg fremlagde bestyrelsens forslag til budget 2019. Budgettet tager udgangspunkt i, at Hvalsøgruppen medlemmer er blevet halveret i løbet af 2018 og dermed er indtægterne betydelig mindre end tidligere. Det vil de tilsvarende omkostninger i 2019 også blive.
Budgettet forudsætter en kontinuerlig medlemstilgang i 2019, og at de fleste af foreningens udestående kontingenter på debitorsaldolisten bliver betalt.
Bestyrelsen har valgt at sætte fokus på færre arrangementer med flere deltagere per arrangement. De tre undergrupper er aktive i forhold til deres respektive medlemsinteresser.
Hvalsøgruppens arrangementsniveau kommer til at falde betydeligt grundet de lavere kontingentindtægter.
De administrative omkostninger til bogholderi og sekretariat skal reduceres i forhold til 2018.
Bestyrelsen har valgt at afsætte midler til aktiviteter fra et idékatalog, som bestyrelsen har arbejdet med siden årsskiftet. Bestyrelsen arbejder bl.a. med gennemførelsen af arrangementer knyttet til temaet ”Vores Erhvervsliv i landsbyerne”, en coffee table bog kaldet ”Vores Erhvervsliv” samt en netværksapp kaldet Easy2meet.

Af PowerPoint præsentationen fremgår foreningens gennemførte og planlagte aktiviteter i 2019.

6. Indkomne forslag.
Forslag fra medlemmerne skal være formand Johan Scheel johan.scheel@ryegaard.dk skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen bliver bekendtgjort senest 3 dage før per mail til medlemmerne.
Der var ikke indkommet forslag til formanden.

7. Valg af bestyrelse jvf. paragraf 4.
Valgbare bestyrelsesmedlemmer i 2019 er:
Næstformand Morten Åvang Larsen som stiller op til genvalg.
Nancy Aaen og Kim Lærkesen er valgbare men ønsker ikke genvalg.
Kasserer Kristian Emborg, som blev valgt som foreningens kasserer for et år i 2018, ønsker genvalg for to år i 2019.

Dirigenten forespurgte om der var kandidater, der ønskede at stille op til valg i bestyrelsen.
Der var to nye bestyrelseskandidater, der ønskede at stille op til valg.
Troels Møbjerg Sørensen, der er fungerende forstander på produktionsskolen Kohinoor og Jesper Sørensen, der er indehaver af Bad Experten.
Troels Møbjerg Sørensen fik anledning til at præsentere sig selv.
I Jesper Sørensens fravær præsenterede formand Johan Scheel Jesper Sørensens kandidatur.
Morten Åvang Larsen blev med applaus genvalgt
Troels Møbjerg Sørensen blev med applaus valgt.
Jesper Sørensen blev med applaus valgt.

Dirigenten spurgt om der var andre kandidater til kassererhvervet.
Det var der ikke.
Kristian Emborg blev med applaus genvalgt som foreningens kasser for to år.

Herefter består Lejre Erhvervsforums bestyrelse af:

Formand Johan Scheel
Næstformand Morten Åvang Larsen
Kasserer Kristian Emborg
Medlem Ann Finch
Medlem Mathias Grip
Medlem Jesper Sørensen
Medlem Troels Møbjerg Sørensen

Formand Johan Scheel takkede Nancy Aaen for Nancys store engagement, mange bidrag og det gode samarbejde i bestyrelsen.
Formand Johan Scheel takkede Kim Lærkesen for Kims mange idéer og det gode samarbejde i bestyrelsen.

Formanden opfordrede de tilstedeværende kvindelige medlemmer af foreningen til et fremtidigt kandidatur som bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 2 suppleanter.
Asger Freltoft Knudsen og Frank Heide blev valgt som suppleanter for et år i 2018.
Begge suppleanter ønskede genvalg og blev genvalgt med applaus.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Revisor er Carsten Johnsen fra revisionsfirmaet Beierholm og revisorsuppleant er Hanne Clemmensen Knörr blev valgt for et år i 2018.
Carsten Johnsen ønskede genvalg.
Carsten Johnsen blev genvalgt

Revisorsuppleant Hanne Clemmesen Knörr er ikke længer medlem i foreningen.
Medlem Henrik Dannemose blev på opfordring valgt som revisorsuppleant med applaus.

10. Eventuelt.
Formanden inviterede generalforsamlingen til at dele synspunkter vedrørende bestyrelsens tanker omkring Vores Erhvervsliv coffee table bogen om en evt. kontingentstigning i den forbindelse. Generalforsamlingen udviste stort engagement og kom med mange konstruktive, kritiske og positive kommentarer til idéen. Der blev ikke draget nogen konklusion, men bestyrelsen tager alle bidrag med i det videre arbejde med at udvikle foreningens virke til glæde og gavn for det enkelt medlem og erhvervslivet i Lejre Kommune.

Formanden takkede dirigent Anders Rynkebjerg for god ledelse af generalforsamlingen.

Referatet fra generalforsamlingen den 21. marts 2019 i Lejre Erhvervsforum er godkendt af:

Formand Johan Scheel _____________________________________________________

Næstformand Morten Åvang Larsen _____________________________________________________

Kasserer Kristian Emborg _____________________________________________________

Bestyrelsesmedlem Mathias Grip _____________________________________________________

Bestyrelsesmedlem Troels Møbjerg Sørensen _____________________________________________________

Bestyrelsesmedlem Ann Finch _____________________________________________________

Bestyrelsesmedlem Jesper Sørensen _____________________________________________________
Læst ikke deltaget

Dirigent Anders Rynkebjerg ______________________________________________________

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Tryk for større billede

Jesper Buch er hovedtaler på erhvervskonference

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Sæt kryds i kalenderen: Jesper Buch er keynote speaker, når Lejre Kommune inviterer til erhvervskonference tirsdag den 22. oktober kl. 16-21.

Konferencen afholdes på Ledreborg Slot.

Jesper Buch – serie-iværksætter og kendt fra Løvens Hule på DR – taler under overskriften ”Kick-ass – fra kælder til milliard”.

Efter hans indlæg vil tre lokale virksomheder debattere med Jesper Buch om vilkårene for virksomheder i en digital tidsalder.

”Med årets Erhvervskonference vil vi gerne styrke forbindelsen mellem virksomheder og kommunen samt virksomhederne imellem. Konferencen er en god anledning til at styrke dialogen og knytte nye relationer”, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Konferencen er for virksomheder og iværksættere i Lejre Kommune. Invitation og det endelige program udsendes inden sommerferien, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 

Grethe Saabye, formand for Udvalget for Erhverv & Turisme glæder sig:

”Konferencen vil byde på en række spændende inspirationsindlæg udefra. Der vil være god tid til god dialog om virksomhedernes rolle i Vores Sted. Og så synes jeg, det er lidt af et kup, at vi har fået Jesper Buch med. Han er skarp, inspirerende og motiverende. Og jeg er sikker på, at den digitale vinkel er relevant, uanset hvilken slags virksomhed, man driver”, siger hun.

Tryk for større billede

Hurtigere svar på byggesager i Lejre Kommune

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Ventetiden i byggesager er faldet markant i 2018.

Virksomheder har oplevet det største fald i ventetid

Fra 100 dage i første kvartal til blot 15 dage i fjerde kvartal.

Alle servicemål i sager om teknik og miljø bliver nu overholdt i Lejre Kommune.

Lejre Kommune har det seneste år gjort en målrettet indsats for at nedbringe ventetiden i byggesager. I første kvartal sidste år måtte en virksomhed vente gennemsnitligt 100 dage for at få svar i en byggesag. I årets sidste kvartal var det tal faldet til blot 15 dage.

Også for private er ventetiden faldet

I årets første kvartal tog det i gennemsnit 34 dage at besvare en henvendelse fra en borger om et enfamiliehus, en carport eller lignende. Det tal er i fjerde kvartal faldet til 21 dage.

”Jeg er virkelig glad for, at ventetiden er bragt ned. Jeg ved, at det har stået højt på ønskelisten blandt mange af kommunens virksomheder. Kort ventetid er noget af det, som skal gøre det enkelt og attraktivt at drive virksomhed her. I forvejen opkræver vi hverken byggesagsgebyr eller dækningsafgift, så vi arbejder på flere områder for at sikre, at Lejre er en erhvervsvenlig kommune”, siger Grethe Saabye, formand for Udvalget for Erhverv og Turisme”.

Også formanden for Udvalget for Teknik og Miljø, Ivan Mott, er godt tilfreds:

”Nu overholder vi alle de tidsfrister, der er sat som servicemål. Der vil altid være sæsonudsving, men jeg har tillid til, at Lejre Kommune også fremover vil overholde fristen på de 28 dage, der er servicemålet for private byggesager, og 50 dage, som er målet for erhvervssager og komplicerede byggesager”.

Der er flere forklaringer på, at ventetiderne er faldet så markant.

En af dem er, at Center for Teknik & Miljø hurtigere har gjort borgere og virksomheder opmærksomme på det, hvis der manglede oplysninger i deres sag. Desuden har centret prioriteret at få nedbragt ventetiden på især byggesagerne, fordi det var her, udfordringen med at overholde servicemålene var størst.

Servicemål for Miljø og Teknik og ventetider i fjerde kvartal ser sådan ud:

Tryk for større billede

Vil du øge dit salg, styrke bundlinjen og tiltrække de rette kunder?

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Så er der stadig få ledige pladser på vores Oneday Salgskursus d. 2. maj fra 9-16, men du skal være hurtig, for tilmeldingen lukker lige efter påske den 23. april.

Kurset afholdes i samarbejde med Erhvervshus Sjælland, og giver dig redskaber til at forbedrer din bundlinje via dit salg.

Det får du med hjem:
– En handlingsplan – der tager dig til det næste skridt
– Du løfter din virksomhed
– Du forstår forskellen på salg og markedsføring
– Du forbedrer din bundlinje

Under kurset kommer du både omkring valg af kunder, kerneprodukter og services, salgskanaler, valg af budskaber, prissætning og meget mere. Det hele bliver forklaret på en lettilgængelig og praktisk måde, og du vil undervejs få feedback på salg i din egen virksomhed. Kurset inkluderer et opfølgningsmøde fire uger efter kurset, hvor vi følger op på dit salg.

 

Sådan foregår det
På kurset underviser de to Erhvervshus-konsulenter Nils Hall Torgersen og Søren Mikkelsen, som har mange års erfaring i hjælpe virksomheder med deres salg og markedsføring.

09:00 Velkomst og intro
09:30 Kunder – hvilke overvejelse skal jeg gøre?
10:00 Salg og markedsføring
12:00 Frokost
12:45 Fortsat fra før frokost
13:30 Udvikling af 4 ugers TO-DO plan og 2 x ”Foretræde For Bestyrelsen”
15:00 Fælles præsentation og afslutning
(ca.) 16:00 Fastlæggelse af opfølgningsmøde ca. 6 uger efter + farvel

Forudsætninger
Kurset er for dig, som:
– vil arbejde seriøst på at øge din omsætning
– har lyst til at arbejde strategisk med salget i din virksomhed
– har lyst til at følge viden fra kurset op med handling i din virksomhed

Tilmelding til erhvervschef Nynne Friis på nyfr@lejre.dk senest 23. april 2019.

Læs informationsmaterialet her:

oneday_one-pager_lejre_maj_19

Der er et begrænset antal pladser på kurset – deltagelse er gratis (dog opkræves der no-show-fee på 500 kr., hvis tilmeldte udebliver).

Tryk for større billede

Lejres virksomheder skaber mere værdi

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Private virksomheder i Lejre Kommune skaber 34 procent mere værdi, end de gjorde i 2010.

Det viser en rapport, som konsulenthuset Iris Group står bag.
Rapporten definerer værdiskabelse som ”forskellen i værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser, som den producerer.”

På landsplan er virksomhedernes værdiskabelse øget 10 procent, så Lejre Kommune skiller sig markant ud på dette felt.

En af forklaringerne på den øgede værdiskabelse er, at Lejre Kommune har fået flere industri-arbejdspladser i årtiets løb. Typisk er værdiskabelsen højere i industrien end i f.eks. servicefagene.
Faktisk voksede beskæftigelsen i Lejre Kommunes industrivirksomheder med 27 procent i årene 2010 – 2017, mens den samlede private beskæftigelse kun blev øget med fem procent i samme periode.

”Rapporten er interessant, fordi den understreger, at Lejre ikke kun er en bopælskommune. Det er også en kommune med stadig flere arbejdspladser, og med virksomheder, der skaber stadig større værdi”, siger Grethe Saabye, formand for Udvalget for Erhverv & Turisme i Lejre Kommune.

Og det er ikke kun Danmark, der nyder godt af Lejres vækst. En stigende del af produktionen i Lejre Kommune går til eksport: Værdien af den samlede eksport i Lejre Kommune er steget med 28,2 procent i perioden 2010-16. I hele region Sjælland voksede eksportværdien i samme periode kun med 23 procent.

Iværksættere med livskraft
En anden del af rapporten handler om iværksættere, og her udmærker Lejre Kommune sig ved en ret høj ”overlevelsesrate” – dvs. antallet af virksomheder, som klarer sig gennem de første tre år.

60 procent af de virksomheder, der blev etableret i 2013, var stadig aktive tre år senere. På landsplan er det tal omkring 55 procent, og lidt lavere i region Sjælland.

Hele rapporten – og rapporter fra andre kommuner i regionen – kan læses på irisgroup.dk/vaekst-og-vaekstvilkaar/

Tryk for større billede

Fyraftensmøde: Kun for medlemmer af Håndværkergruppen

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Kære medlem af håndværkergruppen

Lejre Kommune er i færd med at systematisere og effektivisere vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme.

Derfor inviterer Lejre Kommune interessenter og samarbejdspartnere inden for særligt byggebranchen til et fyraftensmøde.

Denne invitation er til medlemmerne i Lejre Erhvervsforums Håndværkergruppe:

Torsdag d. 11. april kl. 17.30-20.30 på Restaurant Fasaneriet, Skottehusvej 12, 4320 Lejre.

Læs mere om program og tilmelding i nedenstående invitation.

Invitation – fyraftensmøde om effektivt indkøb af bygningsvedligehold

Direkte tilmelding hos cath@lejre.dk

Med venlig hilsen
Nynne Friis, erhvervschef i Lejre Kommune

Tag med på studietur til DTU Link: Lån en ingeniør

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Lejre Kommune og Lejre Erhvervsforum inviterer i fællesskab nysgerrige lokale virksomheder på en gratis, spændende og anderledes studietur til DTU Link på Risø Campus, som giver direkte adgang til værdifuld viden.

 

Det er onsdag d. 3. april kl. 14.30-17.30, at du skal sætte kryds i kalenderen.

 

”På DTU vil virksomhederne møde ingeniører med en bred række af kompetencer, som virksomhederne kan trække på. Faktisk tilbyder DTU, at man som lille eller mellemstor virksomhed kan få op til 300 gratis ingeniørtimer til løsning af tekniske udfordringer i virksomheden”, fortæller forretningsudvikler Thomas Hørdam.

Det skal være nemt og udbytterigt at deltage – derfor kører vi i bus til DTU Link, med afgang fra Rådhuset i Allerselv kl. 14.30.

Vi er tilbage på rådhuset tre timer senere, kl. 17.30.

Se invitationen her: Invitation DTU Link Lejre

Tryk for større billede

Erhvervsservice med udgangspunkt i virksomhedernes behov

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Kære erhvervsdrivende i Lejre Kommune

Vores Sted er også Virksomhedernes Sted.

Derfor er vi meget taknemmelige for de input, som flere end 240 lokale virksomheder gav i forbindelse med vores online undersøgelse i slutningen af 2018.

Disse input har, sammen med den løbende dialog vi politisk og administrativt har med jer, dannet grundlag for de anbefalinger, vi bygger vores erhvervsservice på fremadrettet:

1. Bedre information fra Lejre Kommune til erhvervslivet
2. Intensiveret kommunikation og samarbejde mellem erhvervsliv og kommune
3. God modtagelse af nye virksomheder
4. Virksomhederne oplever en professionel tværgående service fra kommunen
5. Lejre Kommune understøtter at virksomhedernes mødes (business-to-business)
6. Udvikling af kendskab til Erhvervshus Sjælland
7. Øget gennemsigtighed og synlighed i forbindelse med kommunens udbud og indkøb
8. Styrket samarbejde med virksomhederne om arbejdskraft og bosætning

Nu følger implementeringen af anbefalingerne, faktisk er den allerede i gang. I efterspurgte et øget fokus på netværk og ny viden – i de kommende to måneder afholder vi således, i samarbejde med bl.a. Lejre Erhvervsforum, Erhvervshus Sjælland og DTU Link, fire arrangementer med fokus på netværk, inspiration og konkrete værktøjer til udvikling af de deltagende virksomheder – og vi håber at se netop dig, til et af arrangementerne.

Som kommune har vi en vigtig rolle i at betjene de lokale virksomheder godt. I er pulsen, der skaber liv i alle vores små og større byer.

Derfor indeholder anbefalingerne også et fokus på til stadighed at forbedre og professionalisere den service, I får fra os. Administrationen er sat i gang med at udvikle en model for ”én indgang for virksomhederne” til Lejre Kommune.

I skal have svar på jeres henvendelser hurtigt og effektivt. Gennemsigtigheden og synligheden i forbindelse med kommunens indkøb og udbud skal øges.

I skal have maksimalt udbytte af det nye erhvervsfremmesystem og Erhvervshus Sjælland. En uddybning af anbefalingerne og de svar, eftersynet af erhvervsservicen gav, kan læses i denne pdf-fil: Eftersyn af Lejre Kommunes erhvervsservice

Med venlig hilsen
Grethe Saabye
Formand for Udvalget for Erhverv & Turisme

Faktaboks:
Kommende arrangementer
• Erhvervsmesse på Skoemagerkroen den 7. marts 2019
• Turistinspirationer mødes medio/ultimo marts
• Studietur til DTU Link den 3. april 2019
• OneDay – styrk dit salg den. 2. maj 2019

Tryk for større billede

Turistinspirationerne mødes i marts – skal du med?

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Visit Lejre har næste møde i netværket af lokale turistinspirationssteder i midten af marts (dato fastlægges snarest).

Netværket mødes for at sparre med hinanden og Visit Lejre om god service til gæsterne i kommunen.

Et turistinspirationssted er en lokal aktør, hvor såvel turister som lokale kan finde inspiration til at besøge flere af Lejres aktører og få flere gode oplevelser.

Hvis du har en virksomhed indenfor oplevelsesøkonomi og har lyst til at høre mere om turistinspirationsnetværket, er du velkommen til at kontakte Visit Lejre, Anne Lumholt på e-mail alum@lejre.dk, og høre mere om, hvordan din virksomhed kan blive turistinspiration.

Kriterier for et turistinspirationssted i Lejre Kommune:

Turistinspirationsstedet skal:

 1. Lade det tydeligt fremgå, at turisten kan modtage service- og informationsbetjening.

 2. Afsætte plads til informationsmateriale.

 3. Udpege minimum én medarbejder med ansvar for at sikre kvaliteten i gæsteservicen.

 4. Sikre at en eller flere medarbejdere uddannes til/oplæres i at levere gæsteservice af høj kvalitet.

Turistinspirationsstedet får:

 1. En (videre-)uddannelse i professionel service for turister.

 2. Udstillingsmateriale, foldere, stativ mv.

 3. Adgang til netværk med turistinformation og andre turistinspirationssteder.

 4. Øget synlighed på visitlejre.dk.

Placering af et turistinspirationssted prioriteres ud fra, at det skal:

 1. Være en lokal aktør.

 2. Være åbent for offentlig adgang.

 3. Være et sted, hvor der kommer mange mennesker dagligt – inkl. turister.

 4. Være placeret relevant geografisk – såvel i forhold til øvrige turistinspirationssteder og i forhold til steder af interesse for turister.

 5. Være (fysisk) tilgængeligt for flest mulige mennesker – inkl. mennesker med fx gangbesvær ol.

 6. Være et sted, hvor turisten kan finde oplysninger om seværdigheder og aktiviteter i kommunen.

 7. Være et sted, hvor lokale aktører har mulighed for at blive synliggjort.

Tryk for større billede

Det nye turistmagasin – også til fastboende

By | Ikke kategoriseret | No Comments

2019-udgaven af Visit Lejre-magasinet udkommer i disse dage, og det henvender sig både til gæster udefra og til borgere i kommunen.

En nordmand, der hver dag vandrer 1-2 timer i Bidstrup-skovene. En tilflytter fra Nørrebro, som har fundet lykken på landet. Cykelruter i smukke landskaber og varierende sværhedsgrader. Det er bare lidt af det nye indhold i magasinet Visit Lejre.

Magasinet er netop blevet trykt, og det ligger nu klar til gratis afhentning på kommunens rådhuse og biblioteker. Desuden bliver det sendt til en lang række turistkontorer landet over.

Grethe Saabye er formand for Lejre Kommunes udvalg for erhverv og turisme, og hun håber, at mange vil få glæde af publikationen:

”Det er blevet et magasin, som viser, hvor meget nyt der sker i Lejre Kommune i disse år. Nationalparken og naturen fylder meget. Det samme gør vores historiske landskaber og attraktioner.

Samtidig er der fokus på kulturen og alle de nye madtilbud, og også her går udviklingen jo virkelig stærkt.

Så jeg håber, at magasinet vil blive læst både af turister udefra og af alle de mange, som bor i kommunen eller måske overvejer at flytte hertil”, siger Grethe Saabye.

Magasinet har fire hovedafsnit: Om historien, naturen, maden og kulturen.

Som noget nyt har redaktionen valgt at tale med nogle af hverdagens eksperter: Mennesker, som bor i Lejre Kommune og aktivt bruger naturen, kulturen og alt det andet, som området byder på.

”2019 bliver også året, hvor byggeriet af den store kongehal bliver færdigt i Sagnlandet Lejre. Den bliver 60 meter lang og 12 meter bred, og den vil give et godt indtryk, hvad nordisk arkitektur og håndværk kunne frembringe i vikingetiden. Jeg er sikker på, at kongehallen bliver et vigtigt ikon og vartegn, som vil trække endnu flere gæster hertil, også fra udlandet”, tilføjer Grethe Saabye

Og magasinet har da også internationale ambitioner. Derfor er alle tekster på både dansk og engelsk.

Årets Visit-Lejre-magasin er på 52 sider. Det rummer et kort over kommunen med stier, cykelruter og udflugtsmål. Og der er en kalender med nogle af årets vigtigste begivenheder – fra køernes forårsfest til årets julearrangementer.

En elektronisk version findes på www.visitlejre.dk

Tryk for større billede

Indkaldelse til generalforsamling i Lejre Erhvervsforum torsdag den 21. marts 2019

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Generalforsamling i Lejre Erhvervsforum

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lejre Erhvervsforum.

Information om generalforsamlingen:

Dato: Torsdag den 21. marts 2017

Tidspunkt: Fra klokken 17 – ca. 18.30

Sted: Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 4070 Kirke Hyllinge

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.

2. Beretning ved formanden til godkendelse.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Her finder du et link til den reviderede Årsrapport for 2018.

2018 Årsrapport Lejre Erhvervsforum

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse jvf. paragraf 4.

Valgbare bestyrelsesmedlemmer i 2019 er:

Næstformand Morten Åvang Larsen som stiller op til genvalg.

Nancy Aaen og g Kim Lærkesen også valgbare men ønsker ikke genvalg.

Kasserer Kristian Emborg, som blev valgt for et år i 2018, ønsker genvalg for to år i 2019.

8. Valg af 2 suppleanter.

Asger Freltoft Knudsen og Frank Heide blev valgt som suppleanter for et år i 2018.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Revisor er Carsten Johnsen fra revisionsfirmaet Beierholm og revisorsuppleant er Hanne Clemmensen Knörr blev valgt for et år i 2018.

10. Eventuelt.

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne skal være formand Johan Scheel johan.scheel@ryegaard.dk skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen bliver bekendtgjort senest 3 dage før per mail til medlemmerne.

Invitation til klokken ca. 18.30:

Efter generalforsamlingen inviteres medlemmer af Lejre Erhvervsforum med ledsager til at spise middag sammen.

Middagen, som Karleby Forsamlingshus skønne køkken står for, består af:

Helstegt kalvetykstegfilet med ovenstegte små kartofler med bagte cherry tomater og rucolasalat, hertil 3 slags af forårets grøntsager og kørvelsky.

Hertil serveres drikkevarer i form af husets rødvin, øl, sodavand eller vand.

Tilmelding til middagen skal ske senest den 18. marts her på siden, se nedenfor. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig til middagen. Beklager.

Vel mødt

Lejre Erhvervsforums bestyrelse

Tryk for større billede

Brug et relativt nemt værktøj til at forstå andre mennesker

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Nyt og spændende møde i Håndværkergruppen den 5. marts 2019

Undrer du dig ind i mellem over, hvorfor dine ansatte, kunder og måske endda samlever gør som de gør…

Lær at forstå hvorfor

Uden at det er helt så enkelt, så vil Dorthe Søgaard EVOCON introducere dig til DISC værktøjet.

DISC er et effektivt værktøj til at analysere den type menneske, du står overfor. Du lærer at forstå deres reaktionsmønstre og til tider forudse/imødese f.eks. ansattes reaktioner ved enkle men også komplicerede opgaver.

Når du oplever en kunde ringer og er helt op i det røde felt, kan du hurtigt finde ud af kundens reaktionsmønster og tale med kunden i en god og konstruktiv tone for at nå frem til en løsning.

Du får her et næsten 2.5 times oplæg til modellen/værktøjet.

Vi vil på mødet også fremlægge og tilbyde et forløb, hvor du kan få det helt ind under neglene. Forløbet vil være egenbetaling.

Før arrangementet må du meget gerne tænke over en situation med en kunde, ansat eller anden person, hvor du oplever, at du står tilbage og har en oplevelse af, at ”håret er blæst tilbage” og tænker, hvad skete der lige der.

Du får mulighed for at lave meget enkle opgaver, der viser hvordan DISC kan hjælpe. Dorthe guider os igennem og du kan evt. lave opgaverne med din kollega, hvis I er flere afsted.

Bemærk mødet varer 1 time mere end normalt. Vores normale 1,5 time er for lidt i forhold til at arbejde med DISC delen.

Agenda:

Vi mødes kl. 16.30 Hos Osted slagteren i selskabslokalerne, Fugletoften 12 4320 Lejre

Kl. 16.40 Dorthe Søgaard guider og fører os sikkert ind i DISC.

Kl. 19.00 Tak til Dorthe

Kl. 19.00 Fælles spisning af slagterens gode mad, røverhistorier og mulighed for refleksion.

Evt. tilmelding til forløbet kan ske direkte og umiddelbart til Dorthe Søgaard.

Vel mødt

Venlig hilsen

Morten Larsen

Tovholder for Håndværkergruppen

Dit navn

Dit firma

Din e-mail

Venligst udfyld separat deltagerformular pr. deltager

Tryk for større billede

Hils på Erhvervshus Sjælland til erhvervsmessen

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Med den nye lov om erhvervsfremme, som trådte i kraft ved årsskiftet, blev Væksthus Sjælland til Erhvervshus Sjælland.

 

Det betyder, at alle virksomheder med behov for specialiseret erhvervsservice nu kan benytte erhvervshusets ydelser. Derfor har vi inviteret to af Erhvervshusets dygtige medarbejdere til at deltage på erhvervsmessen.

Du får lejlighed til at hilse på:

 

1) Thomas Koed – Vækstkonsulent hos Erhvervshus Sjælland

Thomas er oprindeligt bankuddannet, men har siden suppleret med en bachelor i Business Administration, Management and Operations og en master i Human Resources Management and Services fra CBS. Thomas har gennem 14 år skabt resultater i underholdnings/gaming-industrien i FMCG-branchen.

 

Thomas har omfattende erfaring med:
Salg
Marketing (Events, Trade Marketing, Customer Service og PR)
Brand- og produktstrategi
Research & Development (R&D)
Forretnings- og organisations udvikling
Ledelse

Alle virksomheder har brug for en velkomponeret salgs- og markedsføringsindsats, orden i budgetterne og en sund og værdiskabende ledelseskultur. Med vækstkonsulent Thomas Koed som sparringspartner bliver konsensus udfordret til fordel for udvikling.

 

2) Carsten Leth Hansen – Forretningsudvikler hos Erhvervshus Sjælland

Med titler som Iværksætter, Landechef, Salg- og Marketingchef og 12 år som Management Konsulent i et større dansk konsulenthus, har Carsten en solid erfaring og forudsætning for at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at opnå vækst.

 

Carstens kompetencer omfatter blandt andet:
Salgsudvikling
Performance Management
Designe og udvikle forretningsmodeller
Effektiviseringsprocesser
Strategiprocesser
Ledelsesudvikling

Carsten har en tro på at forudsætningen for at opnå succes er at have en klar ambition for sin virksomhed. Dernæst udarbejde en masterplan, der indeholder de væsentligste indsatser, der holder fokus på målet. Sidst men vigtigst er at have motivationen til at få eksekveret.

 

Her kan du læse programmet for Erhvervsmessen og tilmelde dig

Tryk for større billede

Vi – Lejre Kommune – glæder os til at møde jer til erhvervsmessen

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Når erhvervsmessen den 7. marts 2019 løber af staben står en række medarbejdere fra Lejre Kommune klar til at møde og tale med virksomhederne – og det glæder vi os til.

 

Du kan blandt andet møde:

 

– Visit Fjordlandet og Visit Lejre, og høre mere om aktuelle indsatser, markedsføring, presseture i 2019, turistinspirationsnetværket m.m.

– Erhvervschefen, og få en snak om hvad vi kan tilbyde i den lokale erhvervsservice, herunder 1:1 sparring, iværksætterkurser, hjælp til at identificere støtte- og tilskudsmuligheder, arrangementer i samarbejde med bl.a. Erhvervshus Sjælland og Lejre Erhvervsforum m.m.

– Bredbåndskoordinatoren, som står klar til at vejlede om mulighederne for bedre digitale forbindelser til din virksomhed og dens nærområde.

– Vores indkøbs- og udbudsansvarlige, og høre mere om hvordan du kan blive leverandør til kommunen, og hvilke aktuelle indkøb/udbud der er på tegnebrættet.

– Jobcenterets virksomhedskonsulenter, som kan hjælpe dig med rekruttering og opkvalificering af medarbejdere,

 

Vores ambition er, at det skal være let at komme i kontakt med Lejre Kommune om lige netop det, som du og din virksomhed har behov for dialog om.

Vi ses til erhvervsmessen!

Her kan du læse programmet og tilmelde dig Erhvervsmessen

Tryk for større billede

Nytårshilsen fra udvalgsformand Grethe Saabye

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Kære virksomheder i Lejre Kommune

Jeg vil gerne, på vegne af Udvalget for Erhverv & Turisme, ønske jer alle et rigtig godt nytår – og samtidig sige jer tak for året, vi har lagt bag os.

Det er vigtigt, at vi kan føle os velkomne hos hinanden.

At I føler jer velkomne, vigtige og godt behandlet, når I henvender jer til os eller samarbejder med os i kommunen. Det har vi som udvalg i høj grad følt ved de fem ud af seks møder, vi siden april 2018 har afholdt ude i lokale virksomheder. Det har givet udvalget et mere direkte indblik i den enkelte virksomheds hverdag.

Det skal I have en varm tak for. Det giver os en større forståelse for jer som erhvervsdrivende, hvor vi ser, at I hver dag risikerer jer selv og giver jer fuldt og helt for jeres virksomhed. Det giver os som politikere en respekt og ydmyghed over for opgaven med at varetage jeres interesser og sikre jer gode, lokale vilkår. Og det giver os en chance for at tilpasse vores ydelser og organisation til jer og ikke omvendt.

Vi vil meget gerne fortsætte med at afholde vores møder ude hos jer – og de af jer, der har lyst til, at vi kommer, må meget gerne henvende jer til vores erhvervschef Nynne – så klarer hun planlægningen og det praktiske.

2018 har været et spændende år – også når det gælder den nationale erhvervspolitik.

Folketinget vedtog i december en ny lov om erhvervsfremme, og den er allerede trådt i kraft her ved årsskiftet. Den medfører ret mærkbare ændringer. Regionernes vækstråd er nedlagt, og regionerne må nu slet ikke beskæftige sig med erhvervspolitik.

Væksthusene er blevet til Erhvervshuse. De skal vejlede alle virksomheder, og altså ikke kun dem, der har ambitioner om at vokse. I vores region har erhvervshuset en ny fysisk placering i Sorø; med en filial i Vordingborg, hvor det tidligere Væksthus lå. Det er en placering, regeringen har besluttet.

Jeg vil klart anbefale jer at benytte de muligheder, der ligger der. Jeg ved, at Nynne er i tæt dialog med Erhvervshuset for at sikre, at I har nem og hurtig adgang til deres tilbud. Her, lokalt i Lejre Kommune, fortsætter vi naturligvis vores erhvervsservice – helt tæt på jer.

Vi vil fortsat tilbyde jer individuel sparring og vejledning. Vi vil hjælpe jer med at navigere i det kommunale system, finde erhvervslejemål og grunde, og finde kvalificeret arbejdskraft eller gode samarbejdspartnere. Kort sagt: Alt det, som vores erhvervsservice er sat i verden for.

For mange af jer var 2018 et år med vækst.

Jeg er imponeret over antallet af gazelle-virksomheder. Ved nytårskuren sidste år kunne vi fejre 7 gazeller. I år er tallet dobbelt så højt – nemlig 14 gazeller.

Til jer gazeller vil jeg gerne sige: Vi er stolte af jer.

I kendetegnes alle ved jeres dygtighed og høje ambitioner. I arbejder med sans for kvalitet og godt håndværk – og ikke mindst service i særklasse. I ved virkelig, hvad det betyder at være i øjenhøjde med kunderne. Tillykke med det! De mange nye gazeller er tegn på, at der er gang i hjulene.

Vi er inde i en højkonjunktur, og der er bud efter jer og jeres produkter. Det gør det endnu vigtigere, at vores erhvervsservice matcher jeres behov. Derfor har vi også i Lejre Kommune – og helt konkret Nynne gennemført et eftersyn af den service, vi tilbyder jer. Det handler jo ikke mindst om, at vi skal kende jeres ønsker og synspunkter, og jeg vil gerne her takke de mange af jer der brugte tiden på at besvare vores spørgeskema i efteråret. Resultaterne er nu klar, og dem vil vi inden længe drøfte i udvalget – og så se, hvad vi skal forbedre. Hvad skal vi fortsætte med, hvad skal vi styrke, og hvad skal vi måske gøre mindre af.

Det går, som sagt, rigtig godt for rigtig mange virksomheder i Lejre Kommune – og jeg ser mange muligheder og potentialer for fremtiden som erhvervsdrivende i Lejre Kommune.

Nationalpark Skjoldungernes Land er kommet godt fra start, og vil sammen med Sagnkongernes hal og det stigende gastronomiske niveau i kommunen tiltrække besøgende, som vil generere omsætning – både i turisterhvervet, men også hos håndværkeren, der renoverer kroen, grafikeren, der laver markedsføringsmaterialet, i gårdbutikken, på bryggeriet og hos supermarkedet.

Virksomheder, butikker og cafeer skaber ikke kun omsætning – de skaber også liv. Og det gælder alle jer virksomheder: I skaber liv i Lejre Kommune – både i de større byer og i vores mange små landsbyer. I er en uvurderlig del af hele kommunens hjerteslag. Så mange tak for det. Tak fordi vi får lov til at føle os velkomne hos jer! Og husk at sige til, hvis vi kan gøre endnu mere for jer.

Jeg ønsker jer alt det bedste for 2019 – rigtig godt nytår!

Med venlig hilsen
Grethe Saabye
Formand for Udvalget for Erhverv & Turisme

Tryk for større billede

Vil du øge din omsætning? Og er du klar til at arbejde seriøst og målrettet med dit salg?

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Så har vi kurset for dig!

I samarbejde med Erhvervshus Sjælland afholder Lejre Kommune et intensivt ONEDAY-kursus, hvor du bliver klogere på, hvordan du forbedrer din bundlinje via dit salg. Kurset afholdes d. 2. maj fra 9-16, og der er et begrænset antal pladser.

 

Det får du med hjem:
– En handlingsplan – der tager dig til det næste skridt
– Du løfter din virksomhed
– Du forstår forskellen på salg og markedsføring
– Du forbedrer din bundlinje

Under kurset kommer du både omkring valg af kunder, kerneprodukter og services, salgskanaler, valg af budskaber, prissætning og meget mere. Det hele bliver forklaret på en lettilgængelig og praktisk måde, og du vil undervejs få feedback på salg i din egen virksomhed. Kurset inkluderer et opfølgningsmøde fire uger efter kurset, hvor vi følger op på dit salg.

 

Forudsætninger
Kurset er for dig, som:
– vil arbejde seriøst på at øge din omsætning
– har lyst til at arbejde strategisk med salget i din virksomhed
– har lyst til at følge viden fra kurset op med handling i din virksomhed

 

Undervisere
På kurset underviser de to Erhvervshus-konsulenter Nils Hall Torgersen og Søren Mikkelsen, som har mange års erfaring i hjælpe virksomheder med deres salg og markedsføring.

09:00 Velkomst og intro
09:30 Kunder – hvilke overvejelse skal jeg gøre?
10:00 Salg og markedsføring
12:00 Frokost
12:45 Fortsat fra før frokost
13:30 Udvikling af 4 ugers TO-DO plan og 2 x ”Foretræde For Bestyrelsen”
15:00 Fælles præsentation og afslutning
(ca.) 16:00 Fastlæggelse af opfølgningsmøde ca. 6 uger efter + farvel

 

Tilmelding til erhvervschef Nynne Friis på nyfr@lejre.dk senest 23. april 2019.

Læs informationsmaterialet her: oneday_one-pager_lejre_maj_19

Der er et begrænset antal pladser på kurset – deltagelse er gratis (dog opkræves der no-show-fee på 500 kr., hvis tilmeldte udebliver).

Tryk for større billede