All Posts By

Dorte Kiilerich

Turismegruppen – invitation til “stiftelsesmøde” den 2. maj fra 17 – 20

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Lejre Erhvervsforums formand Johan Scheel tager hermed initiativet til formelt at stifte Turismegruppen som en undergruppe af Lejre Erhvervsforum.

 

Johan Scheel er både initiativtager og – af Lejre Erhvervsforums bestyrelse – udpeget som formand for Turismegruppen.

 

Der inviteres til et uhøjtideligt og åbent stiftelsesmøde den 2. maj hos en turismeaktør, som gerne vil stå for værtskabet. Lejre Erhvervsforum inviterer på eftermiddagskaffe og let aftensmad i denne anledning.

 

Forslag til program

Klokken 17
Eftermiddagskaffe og velkommen ved formanden for turismegruppen Johan Scheel.
Kort præsentation af alle deltagerne

 

Klokken 17.30
Hvilke indsatser og konkrete opgaver giver det mening at Turismegruppen samarbejder om? For at berige drøftelserne med såvel viden, fakta og visioner, så inviterer vi repræsentanter fra VisitLejre og Fjordlandets nye projektchef Thomas.

Input fra VisitLejre om VisitLejres indsatser og konkrete opgaver. Herunder orientering om markedsføringsindsatsen 2018.

Input fra projekt Fjordlandet om Fjordlandets tværkommunale indsatser og konkrete opgaver. Herunder orientering om markedsføringsindsatsen 2018.

Input fra alle deltagerne om hvilke indsatser, som det giver mening, at Turismegruppen samarbejder om at udvikle og gennemføre.

 

Klokken 18.30                                                                                         Opsummering af hvilke indsatser og opgaver, som Turismegruppen kan/bør arbejde med ved Johan Scheel.

 

Klokken 18.45
Let aftensmåltid

 

Klokken 19.15
Hvordan ønsker vi at samarbejde i Turismegruppen ved Johan Scheel?
Er samarbejdet projektorienteret og projektfinansieret?
Betaler medlemmerne i Turismegruppen et bidrag til afholdelse af møder, oplægsholdere samt løbende aftalte indsatser?
Hvad er gruppens mødefrekvens?.
Hvem udgør Turismegruppens styregruppe?

 

Klokken 19.50
Opsummering ved formand Johan Scheel og fastlæggelse af fremtidige mødedatoer.

 

Klokken 20.00
TAK for i aften og på gensyn

 

Tilmelding

Senest den 27. april 2018 – se nedenfor, tak

Spørgsmål kan rettes til formand Johan Scheel på mail johan.scheel@ryegard.dk eller telefon 4640 6032

Dit navn

Dit firma

Din e-mail

Venligst udfyld separat deltagerformular pr. deltager

Tryk for større billede

Generalforsamling i Lejre Erhvervsforum den 20. marts 2018

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2017  Som pdf-fil med en let overskuelig oversigt over vedtægtsændringerne

Lejre Erhvervsforum generalforsamling 2018 20. marts DK  power point præsentation over generalforsamlingens forløb

 

Referat fra generalforsamlingen

Afholdt den: Tirsdag den 20. marts 2017

Tidspunkt: Fra klokken 17 – 18.30

Sted: Gundested Campinghaver, Gunderstedvej 40, 4330 Hvalsø

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
 2. Beretning ved formanden til godkendelse.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse jvf. paragraf 4.
 8. Valg af 2 suppleanter.
 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 10. Eventuelt

Referat knyttet til dagsordenens punkter

Ad 1)            Hans-Erik Andersen blev valgt som generalforsamlingens dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt.

Erik Bahn og Niels Lorentzen blev valgt som de to stemmetællere.

 

Ad 2)            Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Johan Scheel. Beretningen blev godkendt med applaus. Sund i Lejre gruppen ønsker deres mødedatoer indsat i  foreningens nyhedsbrev og på hjemmesiden, hvilket sekretariatet er behjælpelig med i det øjeblik oplysningerne fremsendes.

 

Ad 3)            På kassererens vegne gennemgik foreningens bogholder Hanne Clemmesen Knörr grundigt det reviderede regnskab, som blev godkendt.

 

Ad 4)            Bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet på 1.200 kr. + moms fra den 1. januar 2019 blev godkendt uden afstemning.

 

Ad 5)            Bestyrelsens to alternative forslag til budget for 2018 blev gennemgået af   formanden og sekretariatet. Der er tale om henholdsvis et konsolideringsbudget og et budget baseret på yderligere vækst i antal medlemmer.

Generalforsamlingen fremlagde i forbindelse med vækstbudgettet en række forslag til bestyrelsen i forhold til medlemshvervning i 2018. Specielt i forhold til det evt. fortsatte samarbejde med telemarketingbureauet, vilkårene for nye medlemmer i det første medlems år og korrespondancen omkring bekræftelsen af medlemsskabet. Bestyrelsen tager alle forslag med til nøjere drøftelse på det bestyrelsesmøde, hvor medlemshvervningen for 2019 fastlægges og endelig besluttes. Generalforsamlingen ønskede at blive bekendt med bestyrelsens anbefaling til valg af budget. Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen alternativ 2) et budget baseret på yderligere vækst i antal medlemmer. Ved                     håndsoprækning tilkendegav et stort flertal af generalforsamlingen opbakning til                     bestyrelsens anbefaling.

 

Ad 6)            Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen om præcisering og ændring af foreningens vedtægter.

Forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen skal bekendtgøres senest 3 dage før i den lokale presse eller per brev/mail til medlemmerne. Forslag til vedtægtsændringer blev fremsendt til medlemmerne per mail den 15. marts 2018. Frank Heide mente, at bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer burde være udsendt tidligere. Udsendelsestidspunktet var dog i overensstemmelse med vedtægerne, men formanden gav Frank ret i, at det ikke var pædagogisk elegant. Bestyrelsen tog derfor anbefalingen til efterretning.

Hver enkelt vedtægtsændring blev drøftet individuelt med en efterfølgende enkeltvis afstemning i form af håndsoprækning og optælling af stemmetællerne. Resultatet fremgår af pdf-filen og er skrevet med rødt og STORE BOGSTAVER i kommentarfeltet. (Pdf-filen findes som et link aller øverst på denne side).

 

Ad 7)            Valgbare bestyrelsesmedlemmer i 2018 er formand Johan Scheel, som modtager genvalg for 2 år. Derover skulle der vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer, da Lars Holten, Martin Nyropp-Larsen ikke ønsker genvalg samt kasserer Kitte Filtenborg, der grundet nyt job, ønsker at trække sig i utide.

Følgende kandidater er forslag fra bestyrelsen til nye bestyrelsesmedlemmer:

1) Kristian Emborg som kasserer for 1 år, således at formand og kasser ikke er på valg samme år.

2) Ann Finch

3) Mathias Grip

De 3 mulige kandidater fik anledning til kort at præsentere sig selv. Der var ved forespørgsel fra dirigenten ikke yderligere kandidater, der ønskede at stille op til bestyrelsen.

Alle blev valgt.

Herefter består Lejre Erhvervsforums bestyrelse af:

Formand Johan Scheel

Næstformand Morten Larsen

Kasserer Kristian Emborg

Medlem Ann Finch, Mathias Grip, Kim Lærkesen og Nancy Aaen

 

Ad 8)            Asger Freltoft Knudsen og herefter Frank Heide blev valgt som foreningens 2 suppleanter.

 

Ad 9)            Carsten Johnsen fra revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt som revisor og Hanne Clemmesen Knörr blev valgt som revisorsuppleant.

 

Ad 10)          Formand Johan Scheel takkede dirigent Hans-Erik Andersen for indsatsen og inviterede generalforsamlingen til en hyggelig grillmiddag i Gundested Campinghavers mødesal.

 

Referatet er per mail godkendt af dirigent Hans-Erik Andersen den 4. april 2018.

Referent: Foreningens sekretær, Dorte Kiilerich

Tryk for større billede

STAFET FOR LIVET kommer til BORREVEJLE den 25. – 26. august 2018 kl. 12.00 på Efterskolen Lindenborg

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Kære medlemmer af Lejre Erhvervsforum

STAFET FOR LIVET kommer til BORREVEJLE i Lejre kommune for første gang
den 25. – 26. august 2018 kl. 12.00 på Efterskolen Lindenborg, Borrevejlevej 26, Gevninge.

Vi glæder os til et fantastisk arrangement, og vi har et stort ønske om, at alle borgere og erhvervslivet i Lejre kommune vil stå sammen om at realisere visionen: ”Et liv uden kræft.”

Stafet For Livet er et døgn med 24 timers stafet, aktiviteter, underholdning, oplysning og fællesskab, der giver håb og støtte til alle, der er berørt af kræft. Al overskuddet fra stafetten går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse til forskning, patientstøtte og oplysning.

 

HVAD GÅR STAFET FOR LIVET UD PÅ?
Stafet For Livet er en holdaktivitet, hvor det handler om at deltage uden at konkurrere. Alle kan være med og I bestemmer selv, om I vil gå eller løbe. Det gælder ikke om at komme først, men om at gøre en indsats i kampen mod kræft. Jo flere hold des stærkere indsats. Dan et hold med venner, familie, naboer eller kolleger. Typisk stiller et hold med 15 – 25 deltagere, og der skal som minimum være en deltager på banen under hele stafetten, som varer 24 timer. Du kan selv oprette et hold (være holdkaptajn) eller tilmelde dig som deltager på et hold – f.eks. ”Borrevejleholdet” (åbent hold). Se hjemmesiden.

 

HVAD KOSTER DET AT DELTAGE PÅ ET HOLD?
Prisen er 100, – kr. for voksne og 50, – kr. for børn under 18 år. Du betaler, når du tilmelder dig på hjemmesiden. Du kan købe mad og drikke til rimelige priser på stafetområdet eller selv medbringe mad- og drikkevarer. Du og dit hold skal selv medbringe et telt/pavillon, hvor I kan opholde jer under stafetten. Overnatning i eget telt eller campingvogn er også muligt.

 

SÅDAN STØTTER DU STAFET FOR LIVET BORREVEJLE
• bliv sponsor og donér ved at bidrage økonomisk, med services eller med naturalier til stafetten
• støt et hold eller en holddeltages indsamling
• støt ved at købe lysposer, der tændes til aftenens lysceremoni
Kræftens bekæmpelse modtager kun 6% af indtægterne fra staten. Resten er baseret på bidrag fra befolkning og erhvervsliv. Din støtte er derfor en stor hjælp til kampen mod kræft.
Vi er meget taknemmelige for alle bidrag til Stafet For Livet Borrevejle. Vi samarbejder med Lejre kommune om forskellige aktiviteter, og vi har allerede modtaget flere donationer og sponsorater. Se hjemmesiden.

 

TILMELDING OG KONTAKT
Generel information om stafetten, hvordan du støtter stafetten, tilmelding af hold og fightere, finder du på hjemmesiden www.stafetforlivet.dk/borrevejle eller ved at downloade app´en ”Stafet For Livet/Borrevejle 2018”.

Har du spørgsmål eller vil du høre mere om stafetten, er du meget velkommen til at kontakte:

Formand Torkil W. Jørgensen på mail: torkilwerner@gmail.com tlf. 25 72 04 26 eller næstformand Lotte Mikkelsen på mail: lotte.mikkelsen@gmail.com, tlf. 30 70 84 32.

Tryk for større billede

Tryk for større billede

Du inviteres hermed til Lejre Kommunes årlige dialogmøde om kommende bygge- og anlægsopgaver

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Kære virksomhedsejer.
Du inviteres hermed til Lejre Kommunes årlige dialogmøde om kommende bygge- og anlægsopgaver.

Mødet finder sted torsdag den 19. april fra kl. 17.00 – 19.00 i Osted Hallen.

Programmet for mødet er følgende:

• Velkomst ved Grethe Saabye, formand for Udvalget for Erhverv & Turisme
• Det langsigtede arbejde med vedligehold af de kommunale bygninger ved borgmester Carsten Rasmussen
• Bygge- og anlægsopgaver i 2018 ved Centerchef Lis Napstjert
• Hvor finder jeg information om udbud, og hvor kan jeg gøre opmærksom på min virksomhed?
ved Erhvervschef Thomas Hørdam, sekretariatsleder Stine Rich Hansen
• Spørgsmål og kommentarer
• Præsentation af FORS og deres anlægsopgaver i 2018 ved Produktionsdirektør i FORS Henrik Corell
• Pause
• Dialog ved bordene med anlægsansvarlige fra Lejre Kommune og FORS.

Tilmelding til mødet er ikke nødvendig.

Der vil til mødet være let forplejning.

Tryk for større billede

Indkaldelse til Lejre Erhvervsforums generalforsamling den 20. marts 2018

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Generalforsamling i Lejre Erhvervsforum

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lejre Erhvervsforum.

Information om generalforsamlingen:

Dato: Tirsdag den 20. marts 2017
Tidspunkt: Fra klokken 17 – 18.30
Sted: Gundsted Campinghaver, Gundestedvej 40, 4330 Hvalsø 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
2. Beretning ved formanden til godkendelse.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse jvf. paragraf 4.

Valgbare bestyrelsesmedlemmer i 2018 er Johan Scheel, som stiller op til genvalg. Lars Holten og Martin Nyrop-Larsen ønsker ikke genvalg. Kitte Filtenborg ønsker, grundet nyt job, at trække sig i utide fra bestyrelsen.

8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal være formand Johan Scheel johan.scheel@ryegaard.dk skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen bliver bekendtgjort senest 3 dage før per mail til medlemmerne.

Invitation:

Efter generalforsamlingen inviteres medlemmer af Lejre Erhvervsforum med ledsager til at spise middag. Middagen, som Dansk Grill & Catering står for, består af:

Toproastet PREMIUM oksefilet
Dansk lammeculotte med hvidløg og rosmarin
Øl- og urtemarineret svinekæber
Grillpølser fra Lejre Mikropølsemageri
Hjemmelavet sennep & ketchup
Grillstegte petitkartofler med frisk timian
Pastasalat med basilikumpesto
Broccolisalat med baconcrunch.
Tomatsalat med cherrytomater og mozzarella
Stenovnsbaguettes og smør
Creme Béarnaise

Hertil serveres rød- eller hvidvin samt vand.

Tilmelding til middagen skal ske senest den 15. marts her på siden, se nedenfor.

Vel mødt – Lejre Erhvervsforums bestyrelse

Dit navn

Dit firma

Din e-mail

Jeg ønsker at deltage i middagen efter generalforsamlingen

Venligst udfyld separat deltagerformular pr. deltager

Tryk for større billede

Arne Stentoft faciliterer næste Business Speeddating den 19. juni hos Sagnlandet Lejre

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Invitation til næste Business Speeddating den 19. juni 2018

Arrangementet finder sted hos Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2, 4320 Lejre

Fra klokken 7.00 – 9.00 inklusiv morgenmad

Du vil blive opfordret til at overveje:

 • Hvorfor prioriterer du at deltage i Speeddatingen?
 • Hvad er vigtigst at fortælle til andre medlemmer af Lejre Erhvervsforum?
 • Hvad ønsker du evt. at ”få med hjem” fra mødet?

Arne Stentofts plan 

Kort oplæg af Arne Stentoft

 • Hvad indeholder et godt pitch?
 • Tid til alle fremmødte
 • Overvej din pitch efter inspirationen fra Arne
 • Præsentation af rammen for processen
 • Talepositionen
  • Hvad er opgaven?
 • Lyttepositionen
  • Lyt primært og stil evt. spørgsmål

Selve Speeddating processen

 • To cirkler
 • 2 x 15 sek.
  • Udveksling helt kort – hvilket firma præsenterer du og hvad er du særligt interesseret i?
 • 2 x 2 min.

Det er bare at glæde sig.

Tilmeld dig nedenfor senest den 8. juni 2018

Dit navn

Dit firma

Din e-mail

Venligst udfyld separat deltagerformular pr. deltager

Tryk for større billede

Tryk for større billede

Håndværkergruppen mødes på Restaurant Fasaneriet og bliver klogere på Persondataforordningen

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Kære Håndværker

Vi har alle hørt om den nye Persondataforordning.

Der er sikkert kun få af os, der ved eller har forstået, hvad det betyder for en håndværksvirksomhed.

Loven skal beskytte persondata for misbrug. Loven er omfattende og dermed svær at forstå for almindeligt dødelige.

Men Anette Pedersen fra firmaet “Persondata med omtanke“, har styr på det og hun vil koge det ned til hvad vi, som håndværksvirksomheder, skal være opmærksomme på.

Agenda:

Kl. 16.30. Velkommen og en kort præsentation fra vores vært.
Kl. 16.35 Anette starter oplægget og der vil være mulighed for spørgsmål.
Kl. 17.50 Vi runder af og siger tak til Anette Pedersen, samt evt.
Kl. 18.00 Middag med snak netværk og røverhistorier.

Tilmeld dig senest den 3. marts 2018 til netværksarrangementet. Tilmeldingen foregår nedenfor, tak.

MVH
Morten Larsen
Åvang Aps
Tlf: 20611958

Dit navn

Dit firma

Din e-mail

Venligst udfyld separat deltagerformular pr. deltager

 

Tryk for større billede

Zenmind mindfulness – en god start på året

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Beskrivelse af workshop i Zen, meditation og mindfulness

Hvem kan deltage

Alle, uanset baggrund og evt. tidligere erfaring med meditation, er meget velkomne.

Der kræves absolut ingen forudgående kendskab til emnet og har du en sund skepsis, er du også meget velkommen.

Hvad sker der på workshoppen

 • Grundig instruktion til Zen, meditation og mindfulness samt historien bag
 • Et godt indblik i hvilke effekter du kan opnå på kort, mellem og længere sigt.
 • Øvelse i meditation og dialog herom

Zen handler først og fremmest om, at træne fokus og koncentration, så du bedre kan gøre det, du gør i hvert eneste øjeblik. På den måde styrker du din effektivitet og har større mulighed for at nå de mål, du sætter dig.

Meditation frigør flere personlige ressourcer og løser op for spændinger – både mentalt og fysisk. Det frigør med andre ord mere af den bundne energi, vi ligger inde med.

Hvorfor meditere

 • mere ro og bedre søvn
 • bedre fokus og koncentration
 • meget bedre stresshåndtering
 • styrket immunforsvar
 • mere fleksibilitet fysisk og mentalt
 • større rummelighed
 • forøget hjernekapacitet
 • mere glæde, harmoni og lykke og meget mere

Til orientering

ZENMINDs næste egentlige kursus er i Sæby den 3-4 februar 2018.

Se linket her

Hvornår og hvor

Mindfulness workshoppen afholdes hos ZENMIND, Østermarken 5, Sæby, 4070 Kr. Hyllinge

Fredag den 26. januar 2018
Fra klokken 18.00 – senest 21.00.

Der serveres mad og drikke undervejs.

Deltagelse i workshoppen er gratis og inklusiv mad og drikke/te.

Tilmelding foregår nedenfor senest den 23. januar 2018

Dit navn

Dit firma

Din e-mail

Venligst udfyld separat deltagerformular pr. deltager

Tryk for større billede

Lejre Erhvervsforum ønskes velkommen i Partnerskabsprogrammet for Nationalpark Skjoldungernes Land

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Lejre Erhvervsforum er blevet formidlingspartner med Nationalparken.

Læs velkomstbrevet fra Nationalparkchef Anders Bülow her:

Klik på brevet og det bliver stort og læsevenligt 🙂

Send gerne Lejre Erhvervsforums sekretariat en besked, såfremt du er interesseret i at høre nærmere om hvad et samarbejde med Turismegruppen om formidling af Nationalpark Skjoldungernes Land kan betyde for dig og din virksomhed.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked

Tryk for større billede

Erhvervsmesse den 28. februar på Gershøj Kro & Strandhotel

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Lejre Erhvervsforums Erhvervsmesse 2018

 

Praktiske oplysninger:

Dato: Onsdag den 28. februar 2018

Sted: Gershøj Kro & Strandhotel

Tidspunkt: Fra klokken 15 – 20

Samarbejdspartner: Lejre Kommune ved Udvalget for Erhverv- og Turisme

 

Erhvervsmesse er baseret på aftaler og udstillernes inviterede gæster:

For at udstille gratis har hvert udstillende medlem PÅ FORHÅND TILMELDT mindst 2 forretningsgæster som messebesøgende.

Nedenstående brev kan du bruge, når du inviterer dine forretningsgæster.

Her finder du et worddokukent, som du kan redigere i og selv gøre til en pdf-fil, før du mailer den.

Personlig invitation til Lejre Erhvervsforums Erhvervsmesse den 28. februar 2018

Eller her finder du en pdf-fil, som du kan udfylde, scanne og maile.

Personlig invitation til Lejre Erhvervsforums Erhvervsmesse den 28. februar 2018

Erhvervsmessen gennemføres som en åben messe, hvor såvel messeudstillerne selv som messegæsterne indtegner sig på messeudstillernes aftaleskemaer via sekretariatet.

Sekretariatet har en oversigt over alle udstillernes timeslots og koordinerer tidsbestillingerne med såvel gæsterne som mellem udstillerne selv.

Det vil være muligt for messeudstillerne at skrive sig ind på de andre messeudstillers aftaleskema. Det foregår også via sekretariatet, da vi markerer messeudstillerens eget skema som optaget i det aktuelle tidsrum.

På forhånd modtager både udstillerene som messegæsterne en oversigt over alle messeudstillerne. Med udgangspunkt i oversigten vælger de på dagen, hvem de ønsker aftaler med. Dette koordineres med sekretariatet.

Forventet antal medlemmer der udstiller med en firma messestand:

Mellem 25 og 28 medlemmer.

Alle messeudstillerne har min. en sponsorgave med til aftenens sociale arrangement under buffeten.

Forventet antal gæster der deltager som messebesøgende:

Mellem 50 og 60 gæster. Hertil kommer messeudstillerne selv.

Hvordan kan jeg som medlem udstille gratis på Erhvervsmessen?

For at udstille gratis har hvert medlem PÅ FORHÅND TILMELDT mindst 2 forretningsgæster som messebesøgende. Navn og e-mailadresse på de to forretningsgæster skal oplyses samtidig med tilmeldingen som udstiller.

Messegæsterne deltager også uden beregning, men skal være erhvervsaktive voksne. Der er tale om en B:B messe.

Har en udstiller mindre end to messegæster tilmeldt Erhvervsmessen den 20. februar er messeprisen kr. 1200,- + moms per. stand.

Alle messeudstillere vil på forhånd modtage oversigten over alle messeudstillerne, så de kan forholde sig til, hvem de selv ønsker at besøge under messen.

Alle udstillere og gæster lægger deres visitkort i visitkortbowlen, som de sponsorerede præmier trækkes fra.

Program

Klokken 15.00                

Klargøring og mingling blandt messeudstillerne

Alle udstillere får stillet et lille bord og to stole til rådighed for deres evt. roll-ups og materialer / smagsprøver osv.

Er der brug for strømkabler, så klarer vi det.
Alle messeudstillere får navneskilte og deltagerliste over såvel de øvrige udstillere som messegæsterne.

Alle udstillerne afleverer deres sponsorerede gaver til aftenens sociale arrangement

Klokken 16.00
De inviterede og på forhånd tilmeldte messegæster ankommer. Alle messeudstiller og messegæsterne mødes til eftermiddagskaffe på Kroen

Alle messegæsterne får navneskilte og en detaljeret præsentationsoversigt over alle messeudstillerne.  Oversigten over messeudstillerne har de besøgende også modtaget på mail, da deres tilmelding blev bekræftet. Dette for at de kan forberede sig på hvilke udstillere, de ønsker at besøge / tale med.

Der vil i forbindelse med eftermiddagskaffen være muligt for de messebesøgende at skrive sig ind på aftaleskemaer hos messeudstillerne, som straks får besked om den indgåede aftale. Sekretariatet koordiner dette.

Lejre Erhvervsforums formandsskab har ordet:
Byder velkommen og orienterer om dagens forløb.

Klokken 16.35
Alle udstillere går til deres stande.

Klokken 16.45
Erhvervsmessen starter                    

Der ringes med klokken hver 10 min. for at sikre at de indgåede aftaler og aftaletidspunkter overholdes.

Der vil være en 10 – 11 møderunder af 10 min. + to små pauser.

Klokken 19.00
Alle mødes til en fælles hyggestund:

Mathias Grip Folktet spiller og synger.

Klokken 19.20
Tapas for alle udstillerne og gæster.

Under spisningen uddeles udstillernes medbragte præmier. Der trækkes lod i visitkortbowlen.

Klokken ca. 20.00
TAK for i aften

Tilmelding kan ske nedenfor senest den 16. februar 2018

Her finder du et forslag til en invitation til dine gæster. Worddokument

Personlig invitation til Lejre Erhvervsforums Erhvervsmesse den 28. februar 2018

Her finder du et forslag til en invitation til dine gæster. PDF-fil

Personlig invitation til Lejre Erhvervsforums Erhvervsmesse den 28. februar 2018

Dit navn

Dit firma

Din e-mail

"Dit svar på antal messegæster:"

"Dit svar på navnene og e-mailadresserne på messegæsterne:"

"Din accept på deltagelse på Erhvervsmessen med en lille "stand":"

Tryk for større billede

Tryk for større billede

Tryk for større billede

Danmark på Auktion på DR1

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Til Lejre Erhvervsforum fra Lejre Kommune

I 2017 lancerede DR 1 ”Danmark på Auktion”, som fik massiv omtale i radio, på de sociale medier og i TV-showet, hvor blandt andre Gordon Henriksen deltog. I 2017 var formålet med indsamlingen, at børn i nogle af verdens fattigste lande får mad.
52 kommuner deltog. Herunder Lejre Kommune, hvor en række virksomheder tilsammen fik indsamlet 31.350 kr. Med denne flotte indsats lagde Lejre Kommune sig i spidsen som den kommune med det højeste, samlede hammerslag. Prisen blev overrakt af DR ved et arrangement, hvor bidragsyderne var inviteret. I 2017 var det Ledreborg Gods, Hornbeer, Ryegaard Gods, Fishing Zealand og Mikkel Friis-Holm.

Nu vender ”Danmark på Auktion” tilbage, og denne gang er temaet børn uden hjem.

Det er en mulighed for at bidrage til et godt formål og samtidig profilere Lejre Kommunes virksomheder og mange attraktioner.
Der er frist for tilmelding den 9. januar. Tilmelding sker direkte via dette link
https://www.danmarksindsamling.dk/stoet-danmarks-indsamling/auktioner/vejledning-til- auktion/

Erhvervschef Thomas Hørdam står til rådighed med assistance og vejledning.
Selve auktionen bliver afviklet på Lauritz.com i perioden 19. januar til 3. februar 2018. Det sker på en særlig auktionsside. Alle kan byde på auktionerne, og man kan løbende følge auktionsbuddene. På danmarksindsamling.dk vil man ligeledes kunne finde oversigter over auktionerne, ligesom de vil blive markedsført på de sociale medier.

Fra Lejre Kommunes side sikrer vi information om ”Danmark på auktion” på www.lejre.dk og i vores ugentlige annonce i Lejre Lokalavis (i uge 52 og 1), ligesom vi som virksomhed vil bidrage til auktionen med en oplevelse.

Tryk for større billede

Festlig Nytårskur 2018 på Trudsholm Gods

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Lejre Erhvervsforum inviterer alle medlemmer til en festlig Nytårskur 2018 på Trudsholm Gods.

Såvel hovedbygningen som hestestalden vil i dagens anledning være oplyst af levende lys og opvarmet af tilsammen 10 brændeovne.

Nytårskuren finder sted på Trudsholm Gods, Hvalsøvej 16, 4060 Kr. Såby. Hvis din GPS ikke kan finde nr. 16 så kør til nummer 14 og fortsæt ad markvejen:
Fredag den 5. januar 2018 fra klokken 8 – 10 i hovedbygningen og i stalden.

 

Program

08.00 Vi mødes i hovedbygningen hvor små morgen-lækkerie fra Restaurant Herthadalen bliver serveret i spisestuen.
Vi spiser lækkerierne, mens vi går rundt i de hyggelige stuer.
Vi samles i havesalen og formand for Lejre Erhvervsforum, Johan Scheel ønsker velkommen og sammen skåler vi nytåret ind i den smukke sal.

Borgmester Carsten Rasmussen holder en kort nytårstale

08.35 Vi går over i Hestestalden og sætter os ned for at nyde morgenkaffe med tilbehør.

08.45 To korte taler inklusiv spørgsmål:
Godt nytår ved Lejre Erhvervsforums formand Johan Scheel
Godt nytår ved Lejre Kommunes udvalgsformand for erhverv- og turisme Grethe Saabye

Tid til spørgsmål og kommentarer

09.10 Vi fejrer Lejre Kommunes 7 Gazelle virksomheder anno 2017 ved sponsor statsaut. revisor Carsten Johnsen fra Beierholm, der er Børsen Gazellepartner. Udvalgsformand Grethe Saabye præsenterer kort hver enkelt af de 7 succesrige virksomheder.

9.20 Vinderen fra Nytårskuren 2017 findes og fejres.
Du udfylder dine 5 svar på udviklingen i vores kommune frem til næste nytårskur i 2019. Alle svarene lægges i en låst kasse og tages frem igen i forbindelse med Nytårskuren 2019.

09.30 Lodtrækning blandt deltagerne af sponsorerede præmier *

Godt nytårs netværk

Ca. 09.45 Tak for i dag ved Lejre Erhvervsforums næstformand Morten Larsen

Fra klokken ca. 09.50 er der mulighed for rundvisning på Trusholm Gods

Trudsholm er landets ældste enkeltstående renaissance hus, opført i 1551, ombygget i 1874. Fire generationers udsat vedligeholdelse betyder, at Trudsholm er førende på romantisk forfald.


Personligt guidede turer ved greve Johan Scheel og hushovmester Hans Henning Pedersen. En rundvisning tager ca. 20 minutter og Johan Scheel vurderer med udgangspunkt i antal interesserede, om der gennemføres en eller to rundvisninger.

Så kalder dagens øvrige gøremål.

* Sponsorerede præmier
Har du / din virksomhed mulighed for og lyst til at bidrage til festlighederne med en eller flere sponsorerede præmier, så er det blot at anføre dette under tilmeldingen og medtage præmierne til selve arrangementet. Din virksomhed vil blive nævnt i forbindelse med uddelingen af præmien.
Til Nytårskuren inviterer foreningen uden beregning én deltager per medlemsvirksomhed. Ønsker I at deltage flere fra samme virksomhed er det bestemt muligt. Det koster 300 kr. eksklusiv moms.
Øvrige virksomheder i Lejre kommune er meget velkomne til at deltage i Nytårskuren mod en deltagerbetaling på 300 kr. eksklusiv moms.

Der er begrænsede pladser. Først til mølle princippet gælder.
Tilmeld dig derfor allerede NU.
Deadline for tilmelding er den 29. december 2017.

DET ER IKKE LÆNGERE MULIGT AT TILMELDE SIG

Tryk for større billede

JULEKONCERT MED THOMAS CLAUSEN i Galleri Gl. Lejre

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Den prisvindende jazzpianist Thomas Clausen spiller julekoncert i Galleri Gl. Lejre d. 7. december – kom og hør med!

Thomas Clausen fremførte en performance ved sidste fernisering og kunne lide atmosfæren i galleriet. Derfor er vi nu så heldige at få fat i ham igen, når han spiller sine egne kompositioner og fortolkninger til julekoncert d. 7. december kl. 19.30-21.30.

Der er åbent i Galleriet fra kl 18.00, hvor vi serverer en sandwich og et glas vin.
Frem til koncerten kan der hygges og skulle man tænke på en lille kunstjulegave, et gavekort eller et medlemskab til kunstforeningen, vil der være mulighed for det før koncerten.

Pris for medlemmer af kunstforeningen kr. 100,-
ikke medlemmer kr. 130,- I er meget velkommen til at invitere venner med.

Tilmelding nødvendigt på mail philipsen@galleri-gl-lejre.dk

Der vil være mere information når tiden nærmer sig – reservér datoen nu.

Har I ikke set Peter Griffins udstilling DANCING TO THE ENIGMA OF TIME? Den vise i galleriet frem til d. 26. november.

Tryk for større billede

Hvorfor ingen nye butikker nord for jernbanen i Hvalsø?

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Hvalsø Bylav inviterer til borgermøde
om centerområdet for detailhandel i Hvalsø

Hvalsø Bylav mener, at Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune indskrænker muligheden for nye butikker i Hvalsø. I lighed med den eksisterende kommuneplan har kommuneplanforslaget i høring udelukket nogle muligheder for detailhandel i Hvalsø.

Det ønsker Hvalsø Bylav ændret, så området bliver lige så stort som tidligere. Helt aktuelt har Rema 1000 ønske om at etablere sig på et af byens centrale steder, nemlig hjørnet af Holbækvej/Bentsensvej (den gamle Fakta-grund).

Borgermødet finder sted i Rejseladen på Hvalsø Savværk, Bentsensvej 4, 4330 Hvalsø torsdag den 30. november 2017 kl. 19.00

Dagsorden:

 • Formand for Hvalsø Bylav Gert Fabrin uddyber Hvalsø Bylavs ønske om udvidelse af detailhandelsområdet
 • Udviklingschef Lars Thisted fra Rema Etablering fortæller om Rema 1000 generelt og ønsket om at etablere sig i Hvalsø
 • Herefter mulighed for spørgsmål og diskussion.

Via dette link Hvalsø Bylav invitation kan man læse den del af bylavets indsigelse til Kommuneplanen, som omhandler ønsket om udvidelse af centerområdet.

Alle er velkomne!

Bestyrelsen

Hvalsø Bylav

Tryk for større billede

Business speed-dating i Brandsprøjtehuset den 28. november fra 7.10 – 9.00

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Lejre Erhvervsforum inviterer sine mange nye og “gamle” medlemmer til at mødes til Business Speed-dating i det hyggelige Brandsprøjtehus ved Ryeggard Gods.

Formål

Business speed-dating har som formål at lære hinandens virksomheder og produkter / ydelser så godt at kende, at vi kan henvise til og anbefale hinanden. Ikke fordi anbefalinger skal blive et mål, men fordi vi kommer til at kende virksomhederne godt nok til, at det er muligt.

Medlemmerne møder hinanden personligt i form af korte, stående møder af en varighed på 2 x 2,5 min. Medlemmerne står overfor hinanden i to cirkler. En indercirkel og en ydercirkel. Efter hvert interval på 2 x 2,5 min. skifter hvert medlem til en ny samtalemakker. Der bliver ringet med klokken, så alle følger samme tidsintervaller. Altså første 2,5 min. til at den ene deltager spørger den anden om virksomhedsrelevante spørgsmål. Derefter 2,5 min. til at den anden deltager spørger den første om virksomhedsrelevante spørgsmål. Så får alle en ny samtalemakker.

Helt enkelt!

Programmet for den tidlige vintermorgen er som følgende:

7.00 Dørene åbnes til Brandsprøjtehuset

7.10 Stående morgenmad

7.30 Ann Finch introducerer speeddating processen forud for igangsætningen.

7.40 Business speed-dating af 5 min. varighed med 2,5 min. til hver part

8.40 Evaluering af speeddating processen ved formand Johan Scheel

8.45 Åbent netværk

9.00 Tak for i dag

Vi anbefaler de morgenfriske deltagere at tænke på følgende samtaleemner i forbindelse med speed-dating arrangementet:

 1. Virksomhedens navn og geografi
 2. Virksomhedens formål (elevatortalen på ca. 30 sekunder)
 3. Personens jobfunktion
 4. Virksomhedens generelle ydelser / leverancer / produkter
 5. Hvilke kunder har virksomheden
 6. Succeshistorier
 7. Hvilke typer af kunder ønsker du dig kontakt til
 8. Husk at udveksle visitkort
 9. Vær god til at spørge din makker om oplysninger, der oprigtigt interesserer dig. Det opleves så positivt!

Vel mødt!

Har du endnu ikke tilmeldt dig, så kan du gøre det, senest den 22. november, på mail til sekretariatet her:

info@lejre-erhvervsforum.dk

Tryk for større billede